72141. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a fűrészlapnak a terpesztés alkalmával való rögzítésére fogterpesztőgépeknél

Megjelent 1918. évi junius hó 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL 73141. azám. VIII c. OSZTÁLY Barendeséi » fürészlapnak a terpesctéa alkalmával való rögzítésére fogterpesztó'gópeknél. GÜNTHER KÁROLY FÓMÉRNÖK RRÜNNBEN. A bejelentés napij* 1918 dtoember feá ?9-ik«. A keretes fűrészek, körfűrészek stb. lapjainak terjesztésére szolgáló isjnerei te$ gépeknél a megkövetelt pontossági fok el nem érhető, miníhogy a különböző fünészlapvastagságok ja, lapbefogófoeren­denséa szí metrikus beállítását kívánják, ajni azonban a munkás ügyességétől függ. Agonkivül a fűrészlap a terpesztés alkal­mával vezetékében laz^n van ágyazva és a fűrészlap a terpesztés alkalmával oldalt forgattatik, ami további pontatlanság okozója. A találmány tárgya terpesztőgépeken alkalmazott berendezés, melynek segé­lyével a terpesztendő fürészlap a terpesz­lés alkalmával mecihahikai úton rögzítte­tik, miáltal a föntemlített hátrányok ki­küszoböltetnek. Mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező berendezés több foganatosítás! alakja van föltüntetve, melynél a bármily szerkezetű terpesztőgépnél alkalmazható terpesztöpofák egy szabályozható excen­ter segélyével működtetnek. Az 1. ábra ily rögzítőberendezéssel ellátott fogterpesztőgép elölnézete és részben hosszmetszete. A . 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra fölülnézete és részben metszete az 1. ábra x—x vonala irányiban. A 4. és-5- ábra a rögzitőberendezés két foganatositási alakja. Az (1) szíjtáresa által forgatott (2) té­gelyre (3) kúpkerék van erősítve, mely (4) kúpkerék közvetítésével az (5) ha­ránttengelyt forgatja. Az (5) tengelyre (6) kúpkerék vasi erősítve, mely (7) kúp­kerékkel kapcsolódik. Utóbbi (8) ten­gelyre van erősítve, melynek szabad vé­gére (9) excenter van erősítve. A (8) tengely a (10) csőben van ágyazva, mely (11, 11) kengyelek segélyével az (5) tengely körül forgatható. A (10) cső alsó része (12) tekercsrúgó hatása alatt áll, míg fölső része (13) excenter által befo­lyásolta tik. A (13) excenter a (15) csavar­kerék (14) tengelyére van erősítve, mely kerékbe a (17) kéziforgattyú által forgat­ható (16) csavar kapaszkodik. A (9) ter­pesztőexcenter a (19) csap körül forgat­ható (20) terpeszíőemeltyü (18) villái kö­zött van elrendezve. A villavégeken (21, 21) csű szógörgők vannak elrendezve, melyekbe a terpesEtöexcenter elforgatása alkalmáva l kapasdkeéik. A (20) terpeaMft­emeltyü alsó végére (22) terpesztöpofák

Next

/
Thumbnails
Contents