72136. lajstromszámú szabadalom • Kosárkészítéshez való szerszám a kosárnak a munkapadon való megerősítésére

Megjelent 1918. évi junius tto 7-ón. MAGY. KIR. SZABADALMI ^gffl HIVATAL ' SZABADALMI LEÍRÁS 72136. szám, VI/f. OSZTÁLY Kosárkészítéshez való szerszám a kosárnak a munkapadon való megerősítésére. BRÜGGENER OTTÓ KOSÁRKÉSZlTÓ HÁLSEBEN. A bejt^entós napja 191? augusztus hó 24-ike. Míg ezideig a kosárfeneket a kosárfo­násnál egy munkapadba fülölről bevert hasábbal erősítették a munkapadhoz, mi­nek sok mindenféle hátránya volt, töb­bek között, hogy a munkapad így igen gyorsan szél lett verve, addig a jelen ta­lálmány oly szerszámot szolgáltat ezen célhoz, melynek ezen hátrányok meg­szüntetése mellett igen sok előnye van. Ezen szerszám, miként annak egy pél­daként! kivitele a csatolt rajzból látható, egy szögből áll, melynek előli, fölső ol­dala gömbölyű keresztmetszetű és foko­zatosan hegybe megy át. Ezen gömbölyű részhez csatlakozik egy iap, melyből egy rövidebb, négyszögletes rész nyúlik ki, mely egy csavarorsóban végződik. A szerszámot akként használjuk, hogy azt fölülről, egészen a váll-lapig a mijnka­pad erre előkészített nyílásába dugjuk és aztán a csavarorsóra csavart anya segé­lyével egy alátétlemez közbetétele mellett az elfordulás ellen biztosítva, berögzítjük. A hegyben végződő hengeres rész által lesz a megmunkálandó kosár, melyet fe­nékkel húzunk át, a hegyes részen lerög­zítve oly módon, hogy ezen hegyes-hen­geres rész mintegy a kosár forgási tenge­lyét képezi. A szerszám használaton kívül egy fahüvellyel vagy más anyagú Hüvely­ivel lesz ellátva, miként azt a rajz pont­vonalos része mutatja és pedig oly célból, hogy általa sérülések ne történjenek. SZABADALMI IGÍMY. Kosárkészítőszerszám a kosárnak, illetve a kosárfenéknek a munkapadhoz való megerősítésére azáltal jellemezve, hogy egy hegyben végződő gömbölyű, szögalakú részihez egy vállidomú lap csatlakozik, melyből egy négyszög­keresztmetszetű és csavarorsóban végződő megerősítőrész nyúlik elő, melyre egy szárnyas csavaranya csa­varható föl. (L rajzlap melléklettel.' MCazv&NY I AMMÁe fftOHMJA aUtWMTWl 1

Next

/
Thumbnails
Contents