72132. lajstromszámú szabadalom • Fékezőkerékkel ellátott jármű fogaskerekű vasútak és kombinált vagyis fogaskerekű- és adhesióvasutak számára

ftagjelent 1918. évi junius ho 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72132. szám. V/b. OSZTÁLY. Fékezőkerékkel ellátott jármű fogaskerekű vasutak és kombinált vagyis fogaskerekű- és adhaeszióvasutak számára. SCHWEIZERISCHE INDUSTR1E-GESELLSCHAFT CÉG NEUHAUSENBEN. A bejelentés napja 1916 november hó 10-ike. Elsőbbsége 1915 norember hó 30-ika. Eddigelé a fékezőfogaskerék fogaske­rekű vasutak és kevert vagyis fogaskerék­éi adihaeszióvasutak kocsijainál rendesen oly keretben volt ágyazva, mely nyak­csapágyak segélyével közvetlenül a futó­tengelyeken volt alátámasztva. Ezen szer­kezet mellett lökések és rázkódtat ások, melyeket a fogasrúd a fékezökerékre át­vitt rugalmas közbenső elem nélkül köz­vetlenül a futótengelyeikre vitettek át. Ezenkívül a fogaskeréknek a futótenge­lyeken nyugvó keretének csapágyaiban, adhaesziópályákon való menetnél.is súr­lódás keletkezik, miáltal a csapágyak ke­nőanyagot fogyasztanak. Ezen csapágyak továbbá nagyobb hordfölülettel voltak el­látandók és bőségesebben kellett azokat kenni, mint akkor, ha csa.kis a fogasrúd­pályán Való csekélyebb menetsebesség jön tekintetbe és pedig az adhaesziópályákon való fokozottabb menetsebesség miatt, hogy ezen meneteknél a csapágyak hőn­futását elkerüljük. Végül ezen szerkeze­teknél a fogaskeréknek a fogasrúdhoz való beállítása, a bekapcsolódás mélységének meghatározása céljából, nehézségeikkel járt, amennyiben ezt a beállítást a csap­ágyak alá helyezett alátétek segélyével lé­tesíttették és így a fogaskerék leszerelé­sét tette szükségessé. Ismeretesek oly járművek is, melyeknél a fékező fogaskerekek közvetlenül a futó­tengelyeiken ülnek. Ezáltal a fogaskerék számára való külön keretet elkerüljük, azonban itt is a lökések, melyeket a fogas­kerék fölvesz, közvetlenül a futótenge­lyekre vitetnek át és a fogaskeréknek a fogasrúddal való bekapcsolódási mélysége egyáltalán nem szabályozható. í^z utóbbi nagy hátrányt képez, mivel ezáltal a ke­rékabroncsokat gyorsabban kell pótolni, mivel azok erősebb kopása a fogaskoszo­ruknak a fogasrúdra való fölfutását vonja maga után. Jelen találmány célja az említett hátrá­nyokat kiküszöbölni és fogaskerekű va­sutak és kevert vagyis fogaskerék- és ad­haeszióvasutak számára való fékező fo­gaskerékkel ellátott járművek oly szerke­zetére vonatkozik, melynél a fékező fogas­kerék rugó közbeiktatása mellett a ker«ék­állványkeret fölött a futóiengelyekkel ak­ként van összeikötve, hogy a fékező fogas­keréknek a fogasrúdba való kapcsolási

Next

/
Thumbnails
Contents