72131. lajstromszámú szabadalom • Gombnélküli nadrágfölfüggesztés

Megjelent 1918. évi junius hó 7-én. magy. szabadalmi SZABADALMILEIRAS 72131. szám. l/i. OSZTÁLY Gombnélküli nadrágfölfüggeiztés. samuely asriel mendel kereskedő leipzigben. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 18-ika. A találmány oly nadrágtartóra vonat­kozik, amely a használatban levő nadrág­tartókhoz hasonlít ugyan, de elkerüli az ezekkel járó kellemetlenségek állandó forrását, nevezetesen a gombok alkalma­zását, amelyeknek leszakadása kínos hely­zeteket idézhet elő, felvarrása pedig időbe kerül. A találmány tárgyánál a jelzett hátrány azzal van megszüntetve, hogy a nadrág­nak azokon a helyein, ahol a gombok szoktak lenni, bőrjlarabok vannak meg­erősítve, amelyekbe fülek vannak saj­tolva: Ezen füleken bőrzsinórok huzatnak át, amelyelv azonkívül a nadrágtartóhoz foglalt hevederek fülein vannak áthúzva, ahol ezen hevederek beállíthatóan, pl. csattok vagy szorítók segélyével köthetők össze a nadrágtartóval, vagy pedig ez utóbbihoz varrhatok. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl. Az (a) nadrág előrészén a (b) és (c) bőr­darabok, hátsó részén pedig a (d) és (e) bőrdarabok varratnak mindjárt a nadrág készítésénél előállított kivágások fölé. Az elülső bőrdarabok két (f) füllel, a hátsók pedig egy (g) füllel vannak ellátva. Az elülső (h) és hátulsó (i) bőrzsinórok végei tompán illeszkednek egymáshoz és a kö­rülhajlított (k) bádoghüvelyek által tar­tatnak fogva, úgy hogy a zsinórok végnél­külieknek tekinthetők. Az elülső (h) zsi­nórok az (m) hevederek (1) fülein van­nak áthúzva- s a hevederek (n) csattok se­gélyével vannak az (o) nadrágtartóhoz foglalva, míg a hátsó (i) zsinórok az (o) nadrágtartóhoz varrt (q) harántheveder (p) fülein haladnak át. A zsinórok és hevederek tehát sohasem választatnak el a nadrágtól, miért is an­nak jó fölfüggesztése állandóan biztosítva -van és a nadrág viselője nincs véletlen kellemetlenségeknek kitéve. Amellett a ta­lálmány szerinti függesztőnek a nadrágon való alkalmazása alig okoz valami költ­ségtöbbletet. * Sj AB AD ALMI 1GKMY. Gombnélküli nadrágfölfüggesztés, jelle­mezve a nadrághoz varrott és fülekkel ellátott bőrdarabok által, amelyeknek fülein végnélküli bőrzsinórok Vannak áthúzva, mimellett ezen zsinórok a nadrágtartóhoz varrott, vagy ahhoz csattok Illetve szorítók segélyével beál­líthatóan erősített hevederek fülein ha­ladnak át. (1 rajzlap melléklettel.) PHUt MMVÉNYlfcWMfe livwtto BWW1*

Next

/
Thumbnails
Contents