72127. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági ruhafogas

Megjelent 1918. évi májú* hó 31 éti. KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72127. szám. XVIlI/b. OSZTÁLY. Biztonsági ruhafogas. . , » . HOSENBERG MÓR SZÁLLODATULAJDONOS SZ1LÁGYS0MLYÓN. A bejelentés napja, 1916 szeptember hó 19-ike. Jelen találmány tárgya biztonsági ru­hafogas főkép kávéházak, vendéglők és szállodák számára. Célja, hogy a kábátok­nak, kalapoknak stb. idegenek által való. eltulajdonítását megakadályozza. A ta­lálmány az eddigi hasoncélú berendezé­sek fölött tetszetős, külseje, egyszerű, ol­csó, nem romló szerkezete, könnyű ke­zelhetősége és biztos működése által tü/ nik ki. Mellékelt rajzon látható, jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a találmánynak távlati képét, 2. ábra előnézetét, ' 3. ábra pedig oldalhézetét és részbeli függélyes metszetét tünteti föl. A találmány lényegében az ismert mó­don kiképezétt (3) ruha és kalapfogasok­nak magasságában elrendezett olyan (4) szekrényeikből áll, melyeknek melső s kül­ső oldala egyetlen közös (5) ajtóval lezár­ható (5 redőny alkotja, mely fölső hely­képeni kiviteli alaknál, ezen ajtót lehúz­ható (5) rendöny alkotja, mely felső hely­zetében a rajzon föl nem tüntetett rúgó, vagy súly által tartatik meg, mélynek el­lenében (6) fogantyú segélyével lehúzható és lehúzott helyzetében (7) zárral rögzít­hető. Ezen szekrény magassága nem nagy. úgy hogy amíg a kalap benne teljesen el­fér, addig a (10) kabátnak és (11) bot­nak csakis fölső része fér benne el, alsó része pedig a lezárt ajtó (8) záróföKilete és a szekrények hátsó fala között kinyú­lik. Azon célból, hogy különböző vastag­ságú (10) kabátok egyaránt elférjenek a redőnynek (8) 2Járó fölülete mögötti, a­szekrény hátsó falában, rúgóhatás alatt álló (9) tömb van a falha süUyeszáshetÖen elrendezve, olykép, hogv az ajtó bezárá­sakor ezen (9) tömb többé vagy kevésbbé nyottnatik be a falba aszerint, amint vé­konyabb vagy vastagabb kabátot akasz­tunk a fogasra. Ezen (9). tömbön a (11) bot számára (14) függélyes horony van, mely úgy van méretezve, hogy azon ke­resztül a botfoggantyú ki nem húzható. . A (9) rugalmas tömb helyett bármilyen más olyan berendezés alkalmazható, mely a lelógó kabátnak a zárófölülete közé való rúgalmas beszorít ását lehetővé teszi. Előnyös természetesen a kabát rongáló­dásának megakadályozása céljából a rá­rófölületeket puha anyaggal például "bár­sonnyal, vonni be. . ' Ezen' biztonsági berendezések egyen­ként vágy egymásmelleit sorozatosait ren­dezhetők el. a falon. Szükség esetén egy

Next

/
Thumbnails
Contents