72126. lajstromszámú szabadalom • Forgó rostély gázgenerátorok számára

tal, hogy a (c) süveg a rostélynak (f) alsó részén túlnyúlik, különböző előnyök áll­nak elő. így első sorban megakadályoz­tatok, hogy a tüzelő anyag, mint eddig, a rostélynak vízszintes légréseibe hatoljon, ami a tüzelő anyag jelentékeny veszte­séggel járt és a szabályos .légbevezetést akadályozva a generátor üzemét zavarta A találmány tárgyánál ezek a háciá­nyok meg vannaik szüntetve. A tüzelő anyag a (g, h) rézsű mentén lazán he­lyezkedik el és ebbe a laza rézsűbe a le­vegő igen jól behatol. Ezenkívül a ros­télynak centrális fölégése s a gázosítás­nak a rostély szélén való előresietése ill. maga a széltüz elkerültetik. Egyidejűleg a léghozzávezetés és a salaknak eltávolí­tása is megkönnyíttetik, különösen, ha a rostély a köpenyhez képest nem forog ugyanazon irányban, hanem zarándok­jarású mozgást végez, vagyis bizonyos da­rabbal visszaforog. Ezáltal a laza salak­nak lehullása és a szilárd salaklerakodá­soknak a rostély kiszögelései által való leválasztása elősegíttetik, mivel a rostély­nak visszaforgásánál a meglazult salak szabaddá válik és a hamutérbe sülyed. Á zarándokjárású mozgás még azzal az előnnyel jár, hogy a hamukiürités tetsző­legesen módosítható anélkül, hogy a rostélyt meg kellene állítani. Ha ugyanis sok hamut akarunk eltávolítani, akkor a rostély visszaforgását kisebbé tesszük, ha pedig a hamukiürités beszüntetendő, ak­kor a rostély visszaforgását az előrefor­gással egyenlővé vagy ennél nagyobbá tesszük. Ily módon a hamukiüritésnek tetszőleges foka állítható be. Ezen beállí­tásra tetszőleges szerkezet, pld. az 1. áb­rában föltüntetett (k. 1. m. n. o) előtét szolgálhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Forgórostély gázgenerátorok számára jelleimezve a fölső nézetében a csillag­alakú rostély és az ezt túlfödő ugyan­csak csillagalakú rostélysüveg által, mélyek közt a légkiáramoltaíó és ha­tárvonalai vizszintes sikban feksze­nek. 2, Az 1. alatt igényelt forgó rostély egy foganatosítási alakja azáltal jellemezve, hogy a , rostély a generátorköpenyhez képest zarándokjárású anozgást végez. (1 rajzlap melléklettel.) . . . r. -PAUM RÉ8ZVÉNV TÁR3A8Á0 NYOMDÁM BUMPEBTS)

Next

/
Thumbnails
Contents