72126. lajstromszámú szabadalom • Forgó rostély gázgenerátorok számára

__ Megjelent 1918. évi május hé ai-én. f.-üiAfty. fififa RI R ­SZABADALMI )BÍ b " HIVATAL SZAB AB AL MI LEÍRÁS 72126. szám. II/O. OSZTÁUY ' Forgó rostély gájzgenerátorok; szAmára. POETTER G. M. B. H. CÉG DÜSSELDORFBAN. A bejelentés nitpjn 1913 febrn&r hó ?5-ike. A jelen .találmány tárgyát iorgó rostély •képezi gázgenerátorok számáia, mely fő­leg a rostélysüveg különleges kiképzése által tűnik ki. A találmány szerint ugyan­is a rostélysüveg .csülagalakúan van ki­képezve. A csillag csúcsai között arány­leg mély beszögelések vannak kiképezve, melyek közel a süveg középpontjáig nyúlnak, míg a süvegnek külső oldalai csillagalakúan, lehetőleg messzire kifelé terjednek. A rostélysüveg, a rostély alsó részét túlfödi, úgy hogy a levegő a süveg alatt oly térbe tódul, mely a rostély csil­lagalakjának megfelelően csillagalakú, ke­resztmetszettel bir. A tüzelőanyag laza rézsűben helyezkedik el a rostélysüveg­től a rostély alsórész felé. A kitóduló le­vegő a rostélysüveg alatt a tüzelőanyag rézsűjéhez ér, ezen áthatol és fölfelé száll. Ily módon egyetlen szélköpeny keletke­zik, mely a rostélysüveg csillagalakjának felel meg. A levegő a rostélysüvegnek csillag­alakja folytán nemcsak a külső kerüle­ten, hanem a csillagszárak közti réseken" is fölszáll és ezáltal az emiitett generátor keresztmetszetén rendkívül egyenletes fe­vegőelosztás éretik el. A rostély alsó részének a csillagalakú rostélysüveggel való kombinálása ilyá mó­don igen .egyenletes generátoTüzemet biz­tosít anélkül, hogy központos fölfelé égés, vagy a széleken való égés észlelhető volna, ivíjnthogy a csillagalakú rostély­süveg a rostély alsó részét túlfedi, a lég­vezető nyílásoknak salakkal való betö­mödése meggátoltatik, miáltal a generá­tor-üzem salakos szénnel is egyenletesen és zavar nélkül folyik. Egy további előny abbían áll, hogy a rostály, szimetrikus alakja folytán, vagy jobbra, vagy* balra abban áll, hogy a rostély, szimetrikus járású forgásban tartatik, vagyis jobbra és balra különböző löketű forgásokat vé­gez, akkor a hamúkiüribés tetszőlegesen szabályozható. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosátási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a generátor alsó részé­nek és a rostélynak függélyes metszete. A 2. ábra a rostélysüvegnek fölülnézeta Az (a) generatorköpenyen belül a (b) generaíorrostély 'van elrendezve, mely­nek (c) süvege {2. ábra) csillagalakjával bír. A levegő (c) süveg alatt a (d) nyíl irányában rézsútosan lefelé áraimlik és ekközben a (c) .süvegnek csillagalakja folytán az i(e) "gyűrűs teret tölti ki.

Next

/
Thumbnails
Contents