72125. lajstromszámú szabadalom • Ásógép lengő ásóeszközökkel

Megjelent 1918. évi május h6 31-én. MAGY. KIR y SZABADALMI fBf f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72125. szám. X/a. OSZTÁLY­Ásógép lengő ásóeszközökkel. VON POST CARL GUSTAV MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A. bejelentés napja 1910 szeptember hó 18-ika. <, A lengő ásóeszközökkel (ásóvillákkal) ellátott, ismert ásógépeknél a villák oly mozgásokat végeznek, melyek közben lé­nyegben függőleges helyzetben maradnak és ezáltal a kivájt földet nem képesek föl­emelni. Ezen lengő villákkal ellátott is­mert ásógépekkel szemben a jelen talál­mány tárgya abban áll, hogy a villák megközelítőleg függőlegesen hatolnak a talajba és a kivájt földet kiemelik, majd azt a vízszintes helyzet elérése előtt, a villák gyors visszamozgása által ledob­ják. Emellett a kivájt földnek, ha a vil­lák mozgási sebessége helyesen van meg­választva, oly gyorsulás kölcsönöztetik, mely a villák csúcsán a mozgási kör na­gyobb kferülete folytán nagyobb, mint a villák töve közelében. Ennek következté­ben a föld, amikor a villák gyors vissza­menete által ledobatik, a villákról nem teljes kiterjedésben egyenletesen hajítta­tik le, l^anern különbözőkép gyorsíttatik, ami által a talajra más helyzetben esik vissza. A kiemelt föld átfordításához te­hát nincs szükség a villák külön forgó vágj' billenő mozgására, úgy hogy a ta­lálmány tárgyát képező gépnél az ezen célira való szerkezetek is fölöslegessé válnak. A villáknak a találmány tárgyát képező ezen mozgása pl. azzal a magában véve ismert villahajtással érhető el, melynél a villatartók fölső végére egy forgattyú, hajtórúd közvetítésével azok alsó végére, pedig egy forgattyú közvetlenül hat. A részek méreteinek és kölcsönös helyze­teinek kellő megválasztása állal az ilyen hajtással az említett villamozgás elérhető. Maga a hajtás azonban nem képezi a je­len találmány tárgyát. 'A mellékel! rajz a találmány tárgyának néhány foganatosítás! alakját mutatja. Az 1. ábrán a találmány értelmében kiké­pezett ásógépnek a találmány megértésé­hez szükséges részei oldalnézetben cs metszetben láthatók; a 2. ábrán egy ásóeszköz hátulról nézve, a 3. ábrán az 1. ábrán feltüntetett gép fölülről nézve, csak egy ásóeszközzel van föltüntetve, míg a 4. ábrán a találmány tárgyának egy második foganatosítási alakja van vázla­tosan föltüntetve. Az (A) állványban ,két (1) és (2) hajtó­lengely van ágyazva (l..és 3. ábra). Ezen tengelyek a (3) és (4) forgattyúkkal van­nak ellátva. Az (5) járom vagy közdarab egyrészt a (3) forgattyú számára való (6) t

Next

/
Thumbnails
Contents