72124. lajstromszámú szabadalom • Nyomókapocs

f Megjelent 1918. évi májú* hó 31 éti. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72124. szám. Vl/a. OSZTÁLY . * Nyomókapocs. LUKÁCS GYULA HADNAGY KARÁNSEBESEN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 9-ike. Jelen találmány tárgya nyomókapocs, mely azáltal tűnik ki, hogy a kapocs, va­lamint ellenkapocs teljesen egybevágóak, miáltal egyfelől a gyártás egyszerűbb és olcsóbb, másfelől pedig a kapcsolódás, miként alább látni fogjuk, bensőbb és erősebb. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a nyomókapcsok fölülnézetét, 2. ábra és 3. ábra metszetet mutatnak, 1. ábra A—B, illetve C—D vonalai sze­rint, 4. ábra két összekapcsolt nyomókapocs függélyes metszetét mutatja, 5. ábra végül ilyen nyomókapocs táv­lati képét tünteti föl. A nyomókapocs ismert módon (2) alap­lemezből áll, melynek körülfutó (4) nyak­kal ellátott (3) kiemelkedése van. A (2) alaplemezen a kapocsnak a szövethez való hozzávarrására (6) lyukak vannak. Jelen ' találmány szerint a (3) kiemel-, kedés széleiből több, jelen példánál két (5) horog nyúlik ki, melyek 4. ábrán lát­ható módon a (2') ellenkapocs (4) nya­ltába kapcsolódnak be. Miként 4. ábrából látható, a két (2—2') nyomókapocs (5—.V) horgai a kapcsok összenyomásakor a (4) nyakakba bekap­csolódnak és ílykép az eddig ismert nyo­mókapcsokkal szemben a kapcsolás két­szer olyan erős. A nyomókapcsok fölvar­rásánál csakis arra kell ügyelni, hogy az egymással összekapcsolandó kapcsok (5) horgai egymáshoz képest kissé el legyé­nek fordítva. A kapcsok természetesen legelőnyösebben sajtolt lemezből készül-; nek olyan méretezéssel, hogy az (5) hor­goknak ki- és bekapcsolásához szükséges rugalmassága meg legyen. A példaképen bemutatott kiviteli alak­tól jelen találmány számos eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegé­ben változást szenvedhetne. SZABADALMI IGÉNY. Nyomókapocs, mely áll egy alaplemezből kiálló és körülfutó (4) nyakkal ellá­tott (3) kieimelkedésiből, azáltal jelle­mezve, hogy ezen kiemelkedés szélei­ből (5—5) horgok nőnek ki, melyek az azonosan kiképzett ellenkapocs kö­rülfutó (4) nyakába kapcsolódnak, míg az ellenkapocs horgai magának ,a fő­kapocsnak nyakába kapcsolódnak. (1 rajilap melléklettel.) a'^óJJUYTÍT FOR-T....

Next

/
Thumbnails
Contents