72123. lajstromszámú szabadalom • Kilincs és kulcscím

Megjelent 1918. éri május hó 81-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL ,72128. szám. v '' » • VLLL/d. OSZTÁLY. Kilincs ÓB Kulcsolja. f LAKOS KÁLMÁN LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A bejefentés napja 1918 janisa hó 2-ika. Jelen találmányom ajtózárakhoz készí­tett kilincs és kulcscím, melyek forga­lomba hozatalával lehetővé tesszük a had­jsereg részére szükséges rézanyag pótlá­sát. Ezen kilincsek öntött vagy kovácsolt vasból készülnek, a kulcscímek pedig •vasból.. Előnyük az, hogy a kilincsek bármilyen méretű zárhoz szakember közbejötte nél­kül helyrel (érősííhetök, különböző vas­tagságú aj tökhöz 35—55 .mm. favastag­: ságig egyformán használhatók vagyis állíthatók és rögzíthetők. ' A kulcscimek szinte 70—120 mmi-ig minden dió .és kulcsközti távolságig állít­hatók és rögzíthetők. A találmányt a rajz­lap A—D ábrái tüntetik föl, még pe­dig az A. ábra 1. és 2. a kilincseket 4. pe­dig a kilincsszárat ábrázolja.-Ez ábrán a kilincsszár maga tagoltan van kiképezve, amennyiben .az» egyik vége bizonyos hosszban gömbölyű (3), majd négyszög: letes keresztmetsizetű (4), mely ugyan ilyen "sűdaras rész után (5) egy kisebb keresztmetszetű részben (6) megy át, melynek yége (7) ismét gömbölyű s csa­varmenettel van ellátva. A kilincsszár (3) részére .az .egyik kilincs tolódik föl s :azon a kilincsbe alkalmazott ' csavarral rögzíttetik, ugyan ilyen módon nyeri föl­erősítését a szár másik végén a kilincs párja is azon különbséggel, hogy ez nem közvetlenül a kilinjcsszáron, hanem a ki­lincsszárba dugott s belső csavarmenet­tel ellátott hüvely útjáji nyer fölerősítést, mely célból a belső hüvely vasszögbizto­sítás végett külső horonnyal bír. A kulcscímlapot két darából állítjuk össze és pedig, minit a (C) ábra mutatja, (12) és (13)-b6l. A (12) a fölsőrész kerék lukkal van ellátva, hol a kilinicsszár megy át. A (13) alsórész, hol a kulcslyuk, van, a rajzon föltüntetten a fölsőrésznek alsó végén a szélek visszahajtódnak és ezen visszahajtások alatt az alsórész összetolhatásáfi vagy széthúzhatását esz­közöljük, a C. ábra a kulcscímek belső nézetét tárja élénik. Az E. ábra (11) a ktilcscímlap külső­részt tünteti föl úgy, amint az már az aj­tóra fölerősítve van. SKABÁDÍLMI ICÉITTZK. 1. A kilincs jellemezve a kilimcspárhoz, tartozó külön darabot képező tagolt keresztmetszetekkel kiképzett kilincs­szár által, melynek hengeres göm­bölyű, a kilincsnyakon áthatoló, majd

Next

/
Thumbnails
Contents