72121. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló berendezés villamos üzemű létrákhoz

Megjelent 1918. évi májú* hó 31 éti. ÜAGY. SZABAÖALMi 72121/ szám. WH Itt. rn rü'T'ftir•• Ktycsoló berendeaón villamos üzemft létrákhes. SGHLESISCHE FEOERWEHftGERAETÉ UND MA$e»l&EÍ#ÁMíK 6EBR. KIESLÍCH CÉG PATSCHKAüBAN A b<»íel«»«* n*PJ» ao*«iftér bé 27-ik*. Klí^Wíffé i^ dklfeliérW^Ö^ A taitfmány iárgyakaptsofó berende­'zé&roikmos'dzefflá létnVfch&z, melyetaöfc> különböző. mozgásait iiirom mótíw idézi elő, anjeiyek köíiül' aztegjfik a létra ki­húaásáFa, a .másik arw.ak tölállátasára, a harmadik pedig a létra* feifougatására való, A találjmány célja az, hogy ily villamos üzemöt 5étrái fölboruláá ell en biztosítsunk, melyazáttal kövefckozheiik be, hogy- a létrát bizonyos meghatározott hajlásnái túlnagy mértékben hú*zák ki»- vagy* bizo­nyos meghatározott hosszúságnál túliiagy mértékbenhajk> helyzeti)® hozzák. Ehhez képest o találmány cél^a ojy elrendezés létesítése, melynél fogva-a létarát bizonyos meghatározott • hajlásuál csakis bizonyt meghatározott • hosszúságúra húzhatjuk ki, illetve a bizonyos hosszúságra kihúzott létrát csak bizonyos meghatórözott szög­állásig hajlíthatjuk, úg^ bogy* á bilenési* határt sohas&m lépjük.'tülfs Ezen céltó a Wiiúzómékíírali és ^ föl­állító mótorral oly . kapcsolók vaanak ösézakötve, amelyek amótorokforgása' folytán- mi&éig>olyfta.' helvzetskbé- jutftak, fiogyt^a kihúzó / mótorraVt 668zekötöHr a kap-, csoláteésziflélÉéa föMílrtó^mótorí áramka*' rét megszakítja, mihéiyt a hajlítómozgaífc­alkalmával a létra bizonyos meghatáro­zott hajlást ér el és megfonfttva: a föl­áilítómátorral összekötött ka|ÍésoíáikéSi3&-: lék a kihúzómótor áramköréi szakítja meg, ha a-létra kihúzása alks0!ti£vál az' éppen? meglévő hajlá^ák' megfiílfelö hösz­czuságot túlbafeiijttk. By módtíli a Tétíá megrövidítése < és fölállitáká' mindigbiíát^ rányos befolyásolás riélkfil meáet-végbe, ritínthogy ez a két möá^ás'a létra sídbíli­tását nem veszélyéztetiieti; ÉmfeHfett a létra megrövidítéssé ; célsüerfiétí möt^fos hajtás" nélkül^ -csupáíí az önööíjtiár megy végbe vagyis á//a kihüzóihiltör' áramköréből mindéi további' intéácöífés'' nélkül kiiktatva1 njeí^végbeL A ifiellékelt raj» á találiftgfif tái$Éf kápcsöíási vázlát "gyanánt mu&tjáí . A/(AZM) kiK^ínótört fe'W'ÍARIi) 1 fölállító mótortaJkalmaVáraííífÖ^ : a (D)dirra>mógé£< táplálja. AzónlfíVÓl'ittég a raj^án^föl n^ítüht^^lo^ó^íhőííi^ n van alkafórazvá.* Azr'(AZM) kibírzdmétorral á-(Wl) héá-' állltjátóétoj^l'pedig- a rW2) henge^s" kap^IókéMElék' vari-* össiaé®bp<isoJ^á.s 'u TénttéázfeteSen me!!éltfe& hogjPez a W

Next

/
Thumbnails
Contents