72120. lajstromszámú szabadalom • Keménypapírból való szigetelő hüvely változtatható átmérővel, különösen transzformátorokban való szigetelés céljaira és eljárás annak előállítására

Megjelent 1918. évi májú* hó 31 éti. ÜACrY. SZABADALMI 72120. szám. xni/a. OSZTÁLY. Keménypapírból való szigetelő hüvely változtatható átmérővel, különösen transxformátorokban való szigetelés céljaira és eljárás annak elöéllításér*. EMIL HAEFELY Jk CIE. A.-Gl FABRIK ELEKTROTECHNISCHER ISOLIERMÁTERIALIEN CÉG BASELBEN. A bejelentés napja 1916 juliua hó 15-ike. Elsőbbsége 1015 október hó 20-ika. Ismeretes már keménypapirhüvelyek­nek alkalmazása, transzformátorokban Való szigetelés céljaira. A modern transzformátor-gyártásban a tekercseket előszeretettel körharántmet­szetü alakban helyezik a vasmag Száraira, amelyeknek ezen alakhoz való alkalmaz­kodásra való tekintettel négyzet- vagy'ke­resztalakú harántmetszetük van. A vas­mag körül rendszerint az alacsonyfeszült­ségü tekercs, az utóbbi körül pedig a ma­gasfeszültségű tekercs fekszik, mimellett . az előbbi befelé és kifelé a célnak meg­felelőeri szigetelve van. Az alacsony- és magasfeszültségű tekercs közöitt a feszült­ségkülönbözet mértékének megíeleiöen nagyfokú szigetelés elkerülhetetlenül szükséges. Ezen szigetelést eddigelé a leg­több esetben megfelelő falvastagságú ke­ménypupinhengerekkel létesítették, ame­lyek igen nagyfokú szigetelőképességet a pontos méretek és nagy mechanikai szi­lárdság előnyeivel egyesítenek magukban. Ezzel szemben az alacsonyfeszültségű te­kercs és a vas között általában véve nincs szükség ily nagyfokú szigetelésre, mert itt a feszültségkülönbözet aránylag csak csekély. Mindamellett egyes gyárak ezen a helyen is a kedveli keménypapirhen­gereket használják a kényelmes szerelésre és nagy biztonságra való tekintettel, de itt azután természetesen lehetőleg cse­kély falvastagságú hengereket alkalmaz­nak. Ez a falvastagság azonban gyártási okokból nem lehet kisebb, mint kb* 3 mm., amikor is a megkívánt szigetelési szilárdság szükségtelenül többszörösen túl van haladva és az előállítási költségek is megfelelően nagyobbak. Különösen az utóbbi okból más gyárak csekélyebb ér­tékű szigetelőanyagot alkalmaznak erre a célra, amennyiben pl. fényes kéregpa­pirból (Pressspan) vagy másefféléből való lapokat helyeznek a vasmag szárai köré. Az ily szerkezeti anyagok átütési szilárd­sága ugyan kezdetben mindenesetre tel­jesen elegendő a kívánt célra, csakhogy a legtöbb ilyen anyagnak különféle nem kívánatós tulajdonsága van, mint ami­lyen pl. a vízszívóképesség stb., úgy hogy azoknak transzformátorokban való alkal­mazásáról szívesen lemondanának, ha a jól bevált keménypapír olcsó kivitelben állana rendelkezésre.

Next

/
Thumbnails
Contents