72119. lajstromszámú szabadalom • Készülék lábszárvédő föl- és lecsavarására

Megjelenít 1918. é vi május hó 31-én, MAGY. ittoh, KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIHAS 72119. szám. xx/g. OSZTÁLY • KMlék lélMwánrédők föl- és leoswrarásira HAJÓS JENŐ CS. ÉS KIR. SZÁZADOS BUDAPESTEN. A bejelentén napja 191« jtmlns hó T-ike. A katonaságnál, turistáknál stb. hasz­nált és jól bevált, göngyölegszerű lábszár­védőik hátránya, hogy föl- és lecsavarásuk nehézségeket okoz és bizonyos ügyességet és" gyakorlatot igényel, minthogy az ön­maga köré göngyölt, hosszú szalag köny­nyen gyűrődik a fölcsavarásnál, különö­sen ha már legnagyobb része a lábszárra van csavarva, a kézből könnyen kicsúszik stb. A meg|ázott lábszárvédők szövete ösz­szeKűzódiik és csak nehezen szárad ki. Mindezen hátrányokon segít a találmány tárgyát képező készülék, melynek lénye­ge a lábszárvédőszalag fölgöngyölítésére való nyéllel ellátott, keretalakú orsó. A készülék legcélszerűbben drótból van haj­lítva. • • A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező készüléket mutatja, és pedig az 1. ábrán annak egy foganatosítási alakja oldalnézetben, a 2. ábrán a középső keretrész nézete és a 3. ábrán a nyél egy változata van föl­tüntetve. A készülék lényegében a dróiból haj­lított (a) keretből áll, mely a (b) nyéllel van ellátva. Hogy a lábszárvédö ne lapo­san, hanem lényegileg ellipszis, vagy ha­sonló alakban csavarodjék föl, az (a) ke­rethez harántirányban a szintén drótból hajlított (c) keret van elrendezve, mely a lSbszárvédő meneteit kitámasztja. Ezen (c) keret, vagy ha ezt nem alkalmazzuk," az (a) keret egyik szárára a (d) szalag­darab van erősítve, miely szabad végén valamely megerősítőeszközzel, pl. az (e) nyomójgambféllel van ellátva. A készülék használatánál a lábszárvédő végén levő ós annak rögzítésére szolgáló nyomógombot vagy egyéb me^erösítőesz­közt a neki megfelelő (e) megerősítőeszr közzel összekötjük és a készüléket folyto­nos forgatás közben a föl- vagy lecsavarás irányában a lábszár körül vezetjük. A föl-, illetve lecsavarás az eddig szükséges 60— 70 menet helyett körülbelül 10 menet után be van fejezve, ami a föl- vagy lecsavarás munkáját rendkívül megkönnyíti és meg­rövidíti. Az egy fölszereléshez tartozó két lábszárvédőt egy készülékre csavarhatjuk föl, amennyiben a lábszárvédők végein levő roegerősííőelemeket egymással össze>­köíjük. A 3. ábrán a (b) nyélnek drótból hajlí­tott kivitele látható. Ezen esetben az (a) keret esetleg a (b) nyéllel egy drótdarab­ból készíthető. Természetes, hogy az (a) és (c) keretek

Next

/
Thumbnails
Contents