72117. lajstromszámú szabadalom • Szóródoboz

- § •<'l>>ui<ffK>ao '1000)1 JoArKfüb 7 tf.' iir^ÜY.nMnW. r ; hwi ./l'BiaB'njl^^íy.e' JNKKJ^OL LIYÁKRY/INÍJ-N! JRASVI-T • ' i i, i'i/íof 1/ijJhn ^^^WíJt^SaljfP' v; évi m^Jua hé 31-én. m JHIVATÁL r u i/ •••iK»i B # JEi*JL '->! V>H<lir. ÍO'Í jiíbAlol J J * MÍ *7<'s íV'F U' f;.' MÍ •-KJUU-JIT ' ' • • / n^r cjs^TÁLY M ti.-íJí"i!:c'(i:'! f; y'Szóróiiobqj. rí) '. • >' ' s> ^ '•/ >..1 ' D^ EGGER LE& GYÁROS BUDAPESTEN. '" , v '-'l^tóitiiSé sápja mi hó 24-ike. , i. ,.-.•• i . t. >. 1 •, A talállmány; tárgya oly doboz, csekély ós ^könnyen ^szabályozható ipehy­nyiségű jwmak szűfcikiömlőnyiláson: át való kiszórását engedi meg, amely nyílást egyszerű fogással lehet nyitni- ós újból szo­rosan elzárni, anélkül,,hogy a közönséges, levehető födélekkel- ellátott dobozokkal szemben nehezebben vagy nagyobb költ­séggel volna előállítható, amivei' a talál­mány szerinti doboz az ismeirt szóródobo­zokkal szemben kitűnik. , A találmány tárgyainak lényege abban áll, hogy oly doboznál,, amelynél a födél kariimája a födél fölhelyézésekor a doboz fenékrészének oldalfalára tolódik, vagy .a^ födél karimáján, vagy pedig a teljesen föltolt födél mellett a födél karimája által elfödött oldalfalrészeken van egy vagy tcbb szórónyílás olyként elrendezve, hogy a födélnek megfelelő mérvű elforgatásá­val vagy célszerűbben ennek bizonyos fokú eltolásával a szórónyílás szabaddá válik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának több példaképem megoldási alakja vtan fölíüntetve. 1. ábra egyik foganatosítás! álak hossz­metszete zárt -•"** 2. ábra pedig ugyanezen doboz oldalné­zete szabaddá tett szórónyílással. ' 3. ábra a szórónyílás változata. 4. ábra egy másik megoldási alak oldal­nézetben. 5. ábra egy további megoldási alak met­szetben. A doboz az (a) fenék részből es a (b) födélből áll, mely karimájával a fenék­rész (a') fáncáira tolható. Az 1. és ábra szerint a zárt födél mellett a födél karimája által elfödött (a') fáncon a kis (c) szórónyílás van alkalmazna, melyet rendesen a födél karimája elzarva tart. Ha a doboz tartalmából keveset kiszórni kívánunk, úgy a (b) födelet a 2. ábrában látható módon any­nyira megemeljük, hogy a (c) szórónyílás szabaddá válik, azonban a födél még min­dig biztosan ül a doboz fenékrészének (a') fáncán. Ezután a dobozt úgy tartjuk, hogy a (c) szprónyílás a legmélyebb helyre ke­rüljön. A szórás befejezése után a födelet egy nyomással ismét a záróhelyzetbe hozzuk. " Hogy a kiszórandó mennyiségeket fino­mabban szabályozhassuk, a (c) szórónyí-

Next

/
Thumbnails
Contents