72112. lajstromszámú szabadalom • Gumi nélkül rugalmas automobilkerék, melynek részei két ellentétesen eltolható elemből állnak

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. * MAGY KIR. 1 SZABADALMI g^M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72112. Bzám. , \ , ' -XX/a/á. os£tál.y Gauli nélkőli rugalmas ántomobilkerék, melynek részei két ellentétesen eltolható - -íj vi-• ölembfll állanak. y >';><; LORÁND MARCELL MÉRNÖR ÉS HAZAI AUTOMOBIL R.-T. CÉG BUDAPESTEN. A bejelenté* papja Í9I6 május hó 4-ike. Az általánosan elterjedt légabroncsos airtorfiobilkerekeknek tudvalevőleg az a hátrányuk, hogy aránylag igen rövid ideig tartanak, amennyiben a kerék futó­koszoruját alkotó légabroncsok erős súr­lódásnak, tr-vábbá minflenféle akadályok­nak, ,az úton fekvő éJe«i tárgyak behatá- • sánajj, ütődéseknek stb. vannak közvet­lenül kitéve úgy, hogy gyakran elreped­nek • ps használhatatlanná válnak. Másik^. Hátrányuk, hogy a rövid élettartamhoz viszonyítva, beszerzési. költségük *al'ány­tala^ul magas. Ez okból már számos kí­sérletet tettek- arra nézvé, hogy az auto­mobillégabroncsokat más pótlóanyaggal helyettesítsék, amely ugyanezen célt "szól­alja,: íeljeseh megfeleljen a gumilégab­rojics lényegének és amellett összehason­líthatatiatiul olcsóbb legyen. Azdk a kísérletek, amelyék a jelenleg automobilpneurnatikok pótlására irányul­hat, azt célozzák, hogy a pneumatikákat, mesterséges pótlóanyagökkal és szerke­zeti észközökkel teljesein nélkülözhetővé tegyék " ; ; ' ÍLii. a céíl4 a találmány táf^yavál töké­ltetésen elérjük. I A találmány automobilokhoz való oly kerékre vonatkozik, mely egy a tengely­hez képest helytálló agyrészből és egy ehhez képest viszonylagosan eltolható talprészből áll. A találmány tárgya egy ilyen kerék, melynél az ayy és a talp­széki ényszerüen egymást lazán átlapoló bádogíárcsákból képeztetik, melyek az agytáicsak közé fektetett rugalmas anyag ált dl vannak megtámasztva és egy sugár­irányú engedékeny msnésztoelem segé­lyével vannak egymással összekötve. A Cáalolt rajzon az 1. ábra a kerékmetszete, á & ábra pedig nézetét tünteti föl, míg * • 3. ábra az agy- és a talptárcsákát össze­kötő menesztőelem eltérő kiviteli alak­ját ábrázolja. A kerék agya a tengely számára való, (1) cáapágy&zelencével szilárdan összekö­tött (2) bádogtárcsákból áll, melyeket á közbehelyezett és fából vagy más alkal­mas elleriallóképességű anyagból való (3)' gyűrű tart széjjel. A (3) gyüru körül á (2) tárcsák által képezett üreges térijén á rugalmas anyagból álló (4) betét van elhelyezve, mely a rajzón föltüntetett ki-

Next

/
Thumbnails
Contents