72109. lajstromszámú szabadalom • Palackdugó fából vagy más rugalmas anyagból

Megjelent 1I>18. évi májns 1»6 31-én. " BIAGY. rfAfe Kffi. SZABAÖALMI H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS , 72109. szám. XVlll/d. OSZTÁLY. Palackdugó fából vagy más rugalmas anyagból. DEUTSCHE PATENTSTOPFEN G. M. B*. H. CÉG BERLINBEN. A ><0el«nt6B napja 1917 aagnsztos hó 28-ike. El«őbb»ége 1917 janair hö 16 ika. A jelen találmány a szokásos parafa­dugók pótlását célozza oly anyagok segé­lyével, amelyek belföldön is beszerezhe­tők. E célra legalkalmasabbak a puha fák, amelyek azonban a parafa rugalmas­ságát nélkülözik, úgy hogy ezt a tulajdon­ságot technikai eszközök segélyével, il­letve a dugók megfelelő alakításával kell elérni. A találmány lényege abban áM, hogy egy dugóalakú üreges testnek zárt alsó Vége úgy van kiképezve, hogy az üreges testnek csak kivájt és ezáltal rugalmassá tett része simul a palack nyakának falai-' hoz, míg ellenben az üreget alul1 elzáró rész a palack nyakának falaival nem érintkezik. v A fa kivájása, amit már alkalmaztak, a fa rugalmasságát a kiváj ás következtéd ben képződött vékony falak folytán olyan­mértékben érvényesíti, hogy a palack nyaka a dugó bevezetésénél nem lesz veszélyeztetve. A dugó tömör részének megvékonyítása viszont a dugó beverését teszi lehetővé, anélkül, hogy a palack nyaka elrepedné. A rugalmasság folytán föllépő kjter­jeszkedésnél a parafa tulajdonságai abban , az irányban is el vannak érve, hogy neim hengeres palacknyakaknál a dugó köny­nyen hozzásimul a' palack belső falának alakjához és egyenletes nyomást gyako­rolj falakra. A dugó gyöngén kúpos alakban képez­hető ki, úgy hogv hosszának egyharmad részéig szabadon beilleszthető a nyakba és hosszának kétharmad részéig bever­hető. Alsó végén, ahol tömör fából áll, tehát nincs kifúrva, kívü'l meg van véko­nyítva, illetve legömbölyítve. Ha a fömör fa a palack nyakának falait érintené, akkor az a veszély állana fönn, hogy a palack elreped, midőn a dugónak tömör részét beverjük. Beverés alkalmával a palack nyakának belső fala és a dugó alsó részének külső fala között szabad rés marad, amely a nyak megrepcdését megakadályozza, ha a dugó a beverés után a palackban lévő folyadék által földuzzasztatik. A tömítő képesség fokozása a dugó bevezetésének megkönnyítése céljából a dugó külső fala barázdákkal látható el, amelyek bezsírozhatok, vagy viasszal, pa­rafinnal vagy más kenőanyaggal tölt­hető ki. A mellékelt rajzon az 1. ábra a dugó nézetét, a

Next

/
Thumbnails
Contents