72107. lajstromszámú szabadalom • Mentőtutaj

- Megjelent 191$. évi május hó 31-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72107. szám. XVIII/b. OSZTÁLY Mentőtutaj. BERGHOFF OTTÓ TENGERÉSZETI MŰSZAKI TANÁCSOS BERLINBEN. ' A bejelentés napja 1917 augusztus hó 25-ike. Elsőbbsége 191* szeptember hó 8-ika. Már ismeretesekké váltaik mentőtuita­jok, amelyek uszótestkémt szolgáló keret­ből állanak és amelynek belső terében hevederek vannak alkalmazva, amelyeken a hajótöröttek ülnek. Ezen hevederek úgy vannak elrendezve, hogy az emberi testek elegendő mély helyzetbe kerülnek, hogy a tutajnak még hullámzó tengeren is kellő stabilitást bíztosítsanaik. Ezen ismert tutajoknál azonban azon hátrány Lép föl, hogy a bennülök, ha elfá­radtak vagy eszméletüket vesztik, köny­nyen lecsúszhatnak az ülésről. Ennek el­kerülésére a találmány szerint az ülés gyanánt szolgáló hevedereken Iűvül 'to­vábbi, ezekre merőlegesen elrendezett he­vedereket alikialmazunik, amelyek az ülő­hevederekkel * együtt kereszteket alkot­nak. Ha a személy az egyik hevederen ül, úgy a másik heveder, amelyen úgyszólván nyargal, a lecsúszást meggátolja. Ismeretesek ugyan már hasonló tutajok mentő- vagy fürdő célokra, amelyeknél kereszteződő hevederek hálózata van, al­kalmazva, azonban ezeknél a személyek­nek a teljesen a hálón kell feküdniölk vagy ülniök, mert ennek szemei oly szű­kek, hogy a tutajon ülők lábaikat a hálón nem tudják lefelé kere^ztüldugni. A mellékelt rajzban 1. ábra a tutaj alaprajza, 2. ábra pedig annak elölnézete. A keretalakú (a) úszótest (b) belső te­rében az egymást keresztező (c) és (d) hevederek vannak elrendezve. SZABADALMI IGÉNY. Mentőtutaj a megmentett egyének fölvé­telére szolgáló nyílásokkal és hevede­rekből képezett függő ülésekkel, me­lyet az jellemez, hogy a függő üléseken kívül még ezekre merőleges, ezekkel kereszteződő hevederek is vannak al­kalmazva. (1 rajzlap /nelléklettel.) PM>M néuvéNYTÁmuAa NYOMOAJA mmmi

Next

/
Thumbnails
Contents