72106. lajstromszámú szabadalom • Ágyvasalás

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. MAGY. KIH. . SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72106. szám. VIH/d. OSZTÁLY. Ágyvasalás. % REIMANN MÓR ÉS GOLD UFÓT ASZTALOSMESTEREK BUDAPESTEN. A bejelentés nap.ja 1316 december hó 2 ika. Ismeretesek már ágy vasalások me­lyeknél az oldaldeszkán alkalmazott vas­kampók az ágy fej- vagy lábrészén alkal­mazott vaslemezek nyílásával kapcsolód­nak. Ezek az ágyvasalások azonban nem felelnek meg céljuknak, amennyiben egy­részt a kampók csakhamar elgörbülnek, s igv a kapcsolat nem elég szoros és rö­vid időn belül meglazul, másrészt pedig ezek az ágyvasalások a férgek befészke­lödését elősegítik. Azonkívül az ilyen ágyvasalások az ágy összeállításánál kel­lemetlen fáradozást okoznak, amennyiben a kampók bekapcsolását nem lehet mind­járt pontosan eltalálni. Jelen találmány tárgya oly ágyvasalás, mely mindezeket a hátrányokat kiküszö­böli és lényege abban áll, hogy a fej-, ille­tőleg lábrészen beeresztett, keresztmetsze­tében .háromszögalakú, kiálló hosszanti éket képező, hideg úton való sajtolással készült lemez van elrendezve, mely az ágy oldalrészén alkalmazott, a fejrészen lévő kiálló ék alakjának megfelelő ho­ronnyal bíró, ugyancsak hideg úton való sajtolással készült vaslemezre kapcsoló­dik, úgy hogy az oldalrészen lévő ék­alakú horonnyal bíró lemeznek a fej­részen lévő kiálló ékre való egyszerű rá­tolása által a fej-, illetőleg láb- és az ol­dalrészek szilárdan, mozdulatlanúl meg­állanak. Ugy a bekapcsolás, mint a ki­kapcsolás könnyűséggel és egyszerűen végezhető. A találmány tárgyát képező ágy vasalás a csatolt rajzon példakép vett foganatosí­tás! alakjában van föltüntetve nevezete­sen az 1. ábra az ágyvasalásnak távlati 1/épe, a 2. ábra az összeállított ágy egy részé­nek oldalnézete az ágvvasalás részbeni metszetével, a 3. ábra pedig vízszintes keresztmetszet a 2. ábra A—B vonala szerint. Az ágyvasalás két részből áll és pedig az (a) fej-, illetőleg lábrészen beeresztett, hideg úton való sajtolással képezett (b) lemezből, mely csavarok útján van az (a) ágyrészhez erősítve. A (b) lemezből ke­resztmetszetében háromszögalakú, fölül­ről lefe-lé mindinkább nagyobbodó ke­resztmetszetű, ékalakú (c) kiugrás van kiké.pezve. Az ágyvasalás másik részét a (d) oldalrészbe beeresztett és ezen csava­rok segélyével megerősített (e) sajtolt le­mez képezi, melynek a (b) lemez (c) Ki-

Next

/
Thumbnails
Contents