72100. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép Terrazzo, mozaik és más hasonló műkőlapok csiszolására

'WP^ISpr Megjelent 1918. évi május lió 31»én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal 72100. szám. XII/f. OSZTÁLY ' Eljárás ás gép terrazzo, mozaik és más hasonló mőkőlapok csiszolására. tolnay j. árpád cementárúg.yáros győrött. A 70479. u. szabadalom pótsxab&dalma, melynek bejelentési napja 1916 december hó 17-ike. 'A műköiparban eddig ismeretes csiszoló eljárásoknak, valamint az azok foganato­sítására szolgáló gépeknek az a főhátrá­nyuk vam, hogy erősen igénybeveszik a, munkásnak úgy kézi erejét, mint pedig ügyességét. A munkásoknak mindenek­előtt azzal kell bibelődniök hogy a lapo­kat exceniterzáiTal csukódó tartókba pon­tosan beleillesszék és tartóstűi együtt a gépbe behelyezzék, azután petng erősen, /két kézzel reá kellett szorítaniok a lapo­kat a korongra, miközben még ide-oda is kellett mozgatni azokat A munka mene­tét a gép üzetmet .közben nem lehetett ellenőrizni, s ha egyszerre több lap volt befogva, akkotr az .egyik törése elron­csolta a többieket is. Az eddig ismeretes eljárásojt és gépek teljesítménye továbbá igen korlátolt, ami a körülményes és ne­hézkes kezelésből következik. Jelen találmánynak az a célja, hogy mindezen hátrányokat egyidejűleg meg­szüntesse. Jelen találmány a 70.479 sz. törzsszabadalom 1. igénypontjában "védett eljárásból indúl ki, a ,találmány tárgyát képező eljárás ugyancsak egy munkame­netben végzi a teljes csiszolás! kikészí- . tést és lényegében abban áll, hogy a nyers lapokat' tolökaiszerűen toljuk be, azután. pedig tisztára erőmüvi "ütőn szorítjuk munkahelyükre. Az ezen eljárás fogana­tosításához szolgáló csiszológép a jelen találmány szerint lényegében abban áll, hogy a gép csiszolókorongja a lapjával lefelé néz és kizárólagos függélyes tenge­lye körüli forgó mozgása van, a csiszoló­koronggal szemben pedig egy föl-lejáró laptartó keret van, amelynek egyik ol­dala nyilt, úgy hogy ott a lapot tolóka­szerüen be lehet tolni és ezt a laptartó keretet egy kioldható súly, rúgó, ill. más egyéb, célszerűen szabályozható erőművi terhelés állandóan fölfelé szorítani igyek­szik. Több munkahelylyel biró ilyen gép­nél a szomszédos laptartó kereteket páro­sával együvé foghatjuk és az'azokat közö­sen fölszorító súlyt stb.-t egy-egy lábítóval oldhatjuk ki. így a munkás egyszerre két lapot tehet be, ill. vehet ki két kezével, miközben a gép működtetését egy lábnyo­mással befolyásolja, tehát a munkaerő a lehető legjobban kihasználható. Az idetartozó vázlatos rajzok a talál­mány tárgyát képező csiszológép egy ki­viteli példáját tüntetik föl. 1. ábra elülnézet. 2. ábra keresztmetszet.

Next

/
Thumbnails
Contents