72099. lajstromszámú szabadalom • Hajtás változó munkaellenállású gépekhez, különösen szerszámgépekhez

V Megjelent 1918. évi június hó 19-én. MAGY. SZABADALMI-' KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 72099. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Hajtás változó munkaellenállású gépekhez, különösen szerszámgépekhez. • DR TETÉTLENI ÁRMIN ÜGYVÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 december hó 11-ike. Az ide-óda járó- szerszámmal működő, pl. excenter, emeltyű vagy másefféle segé­lyével hajtott eddigi oly szerszámgépek (lemezollók, lyukasztógépek, sajtók stb.), amelyeknél munkadaraboknak változó munka­ellenállással való megmunkálásáról van szó, rendszerint azt a hátrányt mutatják, hogy a munkadarab mindenkori ellenállási munká­jának tényleges nagyságára, illetve annak a munkalöket különböző fázisaiban mutat­kozó folyton változó értékeire nincsenek te­kintettel, hanem a maximális igénybevétel­nek az egész munkalöket számára való alapulvétele mellett vannak szerkesztve és így a tényleg legyőzendő összes munka­ellenálláshoz képest túl nagyra szabott munkamennyiséget igényelnek, ami termé­szetesen szükségtelenül erősre méretezett géprészeket és ezzel nagy előállítási költ­ségeket eredményez; azonkívül az erőpazar­lás (melynél a fölösleg semmi egyebet nem jelent, mint szükségtelenül nagymérvű káros tömeggyorsítást) igen költséges üzemmel jár. Javaslatba hoztak ugyan már oly hajtó­műveket, melyek bizonyos törekvést mutat­nak arra, hogy a változó munkadarabellen­állás a mozgásátvitel módjára vonatkozólag egyik vagy másik irányban tekintetbe vé­tessék, csakhogy ezpk a hajtóművek egyr részt aránylag bonyolultak, másrészt pedig azoknál a tényleg szükségelt munka ténye­zőinek (erőnek és útnak) folyton változó, egyenlőtlen eloszlásához ^való, az egész munkalöket alatti rendszeres azaz minden munkafázis tekintetében tökéletesen tudatos, a mindenkori összes követelményeknek meg­felelő, teljes alkalmazkodásról nem lehet szó; még kevésbbé lehetett szó a munka­tényezők viszonyaiba a munkafolyamat tet­szőleges löket-, illetve időszakaiban való tetszőleges beavatkozásról, ezen tényezőknek a legkülönbözőbb speciális esetekben föl­merülő önkényes befolyásolása céljából. így ismeretessé váltak pl. szögecselő gé­pekhez vagy máseffélékhez való oly hajtómű­vek, amelyeknél a haj tó tengely és a szerszám­tartó közötti áttételi viszony a munkalöket végén a legnagyobb értéket mutatja és a sebesség ós hajtóerő egymással ellenkező értelemben változnak; ez azonban csak egészen általános értelemben, azaz az u. n. munkadiagrammnak a munkafolyamat tetsző­leges részeiben való tekintetbe vételének minden lehetősége nélkül történt; annál ke­vésbbé volt lehetséges a munkafolyamat tetszőleges fázisában és tetszőleges módon való, imént emiitett beavatkozás ioganato­sítása.

Next

/
Thumbnails
Contents