72096. lajstromszámú szabadalom • Csavarrugó

Megjelent 1»18. évi ái^iu bé 31*én. MAGY. szabadalmi SZABADALMI LÉI RAS 72ÖÖ6. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Csavarrúgó. \ POLDIHÜTTE TIEGELGUSZSTAHLFABRIK CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1916 október hó 28-ika Elsőbbsége 1915 november hó 10-ike. Lökésszerű igénybevételnek alávetett csavarrugók nem! követik azokat a tör­vényeket, amelyek nyugodt nyomásnak kitett csavarrugókra érvényesek. Ha valamely csavarrugót lökésszerűen nyomunk össze, akkor a rúgó, anyagának tehetetlensége következtében, egyenetle­nül helyezkedik el és így egyes tekervé­nyei egyenetlenül is vétetnek igénybe. Ugyanígy, ha röp'ítőerő hat egy csavar­rúgóra, annak , tekeryényei a röpítőerő hatása folytán szintén egyenetlenül he­lyezkednek el. Az egyes tekervények nem egyenlő erősen véfetnek igénybe és:ezen rúgó rúgótörvénye a nyugodt terhelésre érvényes rúgótörvénytől .többé-kevésbé eltér. -Mindkét esetben a rúgó tömege játszsza a döntő szerepet. Az új találmány értelmében az ebből folyó hátrány lehető kikerülésére a csa­varrúgó tömegét akként csökkentjük, hogy a rúgót nem úgy mint eddig kerek, négyzetes, lapos vagy trapéz-keresztmet­szetü tömör acélból készítjük, hanem megfelelő keresztmetszetű (varratnélküli csövekből. A csövek keresztmetszeté a megkívánt használati célnak megfelelő alakot tüíitet föl és szükség szerint á csö­vek különböző falvastagsággal is bírnak. A mellékelt rajzon az 1. ábra példaképen ilyen csőből teker­cselt csavarrúgót tüntet föl. Az egyes (a) tekeryények metszetben gyűrüalakü (b) keresztmetszeteket . mutatnak, amelyek hordépesség tekintetében csaknem egyen­értékűek az ugyanazon külső átmérőjű tömör keresztmetszettel, viszont súly és tömeg szempontjából lényegesen kedve­zőbbek. A 2. áfcrán oly csavar rúgó látható, amelynek egyes (c) tekervényei metszet­ben négyszögű (d) gyürükeresztmetszetet mutatnak. A 3., 4., 5. és 6. ábrák ilyen rúgók készí­tésére alkalmas különböző alakú csőke­resztmetszeteket tüntetnek föl. Természe­tesen azonban valamennyi más tetszőleges keresztmetszet-alak, amely csőhúzásra al­kalmas, szintén fölhasználható. Ha kü­lönböző falvastagságú csöveket haszná­lunk a rugók készítésére (5. és 6. ábrák) úgv az azokból készült rúgók tekercselé­sekor a nagyobb falvastagság kifelé, a kisebb befelé kerül. SZABADALMI IGÉNYEK. ^ 1. Lökésre igénybevett vagy röpítőerő­nek alávetett csavarrúgók, azzal jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents