72095. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kapcsolószerkezet termotelefonok számára

Megjelent 1918. évi május hó 81-én . . _ MAGY. dfc s^asaíjálml hivatal SMBAtoALMl LEÍRÁS ?2095. sasőím. Vtt/j. oszf ÁLY. Önműködő kapcsoló szerkecet thermotelefon ok számára. NÁAMLOOZE VENNOOTSCHAP DE NEDÉHLANDSCHE THERMO­TELEPHOON MAATSCHAPPIJ CÉG'UTRECHTBEN^ A hsjelentés napja 1917 január hó 30-ík». Elsőbbsége 1916 február hó 16-ika A je'len találmány önműködő kapcsoló szerkezetre vonatkozik thermotelefonok számára, melynél a valamely húzó ele­men szabadon függő telefonnak át- vagy .kikapcsolása a telefonnak egyszerű el­eresztésével foganatosíttatik. Ezen elren­dezéssel a kapcsoló szerkezet kiképzésé-: nek és kezelésének jelentékeny. egyszerű­sítését érjük el. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező kapcsoló szerkezetnek egy fogana­t06itási, alakja példaképen van föltün­tetve. Az ( 1. ábra a kapcsoló szerkezetnek elöl­nézete i thermotelefonnak nyugalmi hely­zetében. A 2. ábiíi dőlnézet a thermotelefonnak használati helyzetében. Az ismert módon szerkesztett, a föl­tüntetett foganatosításnál például a fül­nek külső hangvezetőj éhe illesztendő (1) tííermotelefcHi (1. ábra), mely a (2, 3) vezetékek útján a (4, 5) sarkszorítókkal van összekötve, a (6) húzó elem segé­lyével a (8) csap körül' elforgatható emel­tyűnek egyik, (7) karján van fölfüg- ; gesztve, míg az emeltyűnek másik, (9) karja, a fölötte elrendezett kontaktussal működik együtt. A felfelé görbített (9) emeltyűkar szabad végével a (10) áram­záró rugónak alsó végéhez fekszik, mely rúgó a (í!) vezetékkel van összekötve. Az (1) thermotelefon nyugalmi helyzeté­ben súlyával akként hat a vele összekö­tött (7, 9; emeltyűre, hogy érnek (9) karja a (10) áramzáró rúgót á (12) veze­tékhez kapcsolt (13) áramzáró ' rugóval érintkezésben tartja. Ha azonban az (1) thermotelefont hasz­nálás céljából fölemeljük (2. ábra), a (7, 9) emeltyű tehermentesíttetik, amikor is a (10) áramzáró rúgó a (9) emeltyűkart a föltüntetett nyíl irányában elforgatja^ a (10) áramzáró rúgónak érintkezését á (13) áramzáró rúgóval megszünteti és egyrészt a (14) vezetékkel összekötött (15) áramzáró rúgóval jut érintkezésbe, másrészt pedig a (16) és (17) áramzáró rugókat is érintkezésbe hozza, melyek a (18), illetve? a (19) vezetékekkel vannak összekötve. A (15, 16) áramzáró rúgók a (20) szigetelő réteg segélyével vannak egymástól elkülönítve. Valamennyi áram-

Next

/
Thumbnails
Contents