72094. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses dörzskapcsoló

Magjelent 1918. évi május hó 31-én MAGY. KIR. szabadalmi «hhf hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 720^4. száxii. VH/g. OSZTÁLY Elektromágneses dörzskapcsoló. NAAMLOOZE VENNOÜTSCHAP DE NEDERLANDSCHE THERMO­TELEPHOON MAATSCHAPPIJ CÉG UTHECHTBEN. A bejelentés napja 1916 jtmita hó 20-ika. A jelen találmány elektromágneses dörzskapcsolóra vonatkozik, mely külö­nösen dinamógépeknek hajtására van szánva. A találmány célja abban áll, hogy valamely állandó sebességgel forgó Kaj tó­tengelyről a találmányt képező elektro­mágneses dörzskapcsoló segélyével a di­namóra átvitt munka önműködően akként szabályoztassék, hogy az bizönyos meg­határozott maximális értéken túl ne me­hessen. x Javasolták ugyan már dinamóknak, különösen pedig világítási célokra szol­gáló és nagyon változó sebességgel haj­tott dinamóknak teljesítményét azáltal szabályozni, hogy a hajtótengely és a di­namó közé elektromosan vezérelt kap­csolót iktattak. A jelen találmány szerint már most valalnely, változó terheléssel dolgozó di­namó és állandó sebességgel forgó hajtó­tengely közé elektromos, különösen pe­dig elektromágnese® és előnyösen lég­hézag nélkül dolgozó kapcsolót iktatunk, melyei egy, a dinamónak áraima által táp­lált csévével akként befolyásoltatunk, hogy a dinamóra átvitt munka égy bizo­nyos maximális értéken nem mehet túl. A kapcsoló korongjainak egymáshoz való, mágneses hozzászorítása egy máso­dik csévévcl idéztetik elő, mely közel ál­landó feszül iségü árammal tápláltatik bármely tetszőleges áramforrásból. Az első sorban említett, a dinamótól táplált cséve ezen második cséve ellen dolgozik, amennyiben a kajpcsoló korongjainak egymáshoz való szorítását megszüntetni, azaz ezeket egymáson elcsúsztatni törek­szik. Amint már említtetett, a kapcsolót előnyösen akkérú képezzük ki, hogy ko­rongjai meg nem szakított mágneses tért képeznek, azaz neim bírnak léghézaggal. De ha léghézagot alkalmaznánk is, annak nem szabad változónak lennie. A mágné­ses kötést azáltal szabályozzuk, hogy a dörzsfólületek közötti erővonalak számát változtatjuk. . Az említett két csévén kívül még egy harmadik csévét, a segédcsévét is lehet elrendezni, mely a dinamó feszültségével változó árammal tápláltatik és mely pél­dául a dinamó keféin áPmellékzarlatban kaposoltatik be. Ezen segédcséve vagy a szorítócséve hatása ellen dolgozik, vagyis támogatja a dinamó áramától táplált csé­vét vagy a szorítócsévével együttdolgozik.

Next

/
Thumbnails
Contents