72091. lajstromszámú szabadalom • Teherkocsi önműködő kiűrítőberendezéssel

Megjelent 1918. évi május iio 31-én. MAGY. jgg. KIR. SZABADALMI -GJJJCT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72091. szám. V/h OSZTÁLY Teherkocsi önműködti kiürítőberendezéssel. MALCHER KONRÁD IGAZGATÓ GLEIWITZBEN. A 66963. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 szeptember hó 21-ike. A 66963. számú szabadalomban lapos fenékkel bíró teherkocsi van ismertetve, melynek feneke az önműködő kiürítés céljából tetőalakban állítható be; a fenék hossztartója kétoldalt a kocsifenék szilárd középrészéhez csatlakozik és Z-alakú idomvasakból áll, melyek szára ferdén ki­felé van irányítva. Ezáltal azt érjük el, hogy az anyag kiürítésére kellő nagy­ságú fenéknyílásokat biztosítunk és hogy a kocsifenéknek a sín fölszinétől való tá­volsága nem kell, hogy nagyobb legyen a rendes teherkocsik megfelelő távolsá­gánál. A Z-alakú idomvasakból készült hossz­tartók álkalimazásánál, mely tartók szára ferdén kifelé van irányítva, az (n) hossz­tartókat ékalajíú (d) csúszófelületekkel kellett ellátni, mivel a perem a szárral tompa szöget képez. Ezt a csúsztatófölü­letet rendesen fából készítettük. A jelen találmány szerinti javítás által ^ törzsszabadalonn tárgya oly érteleimben bővíttetik ki, hogy az (n) hossztartók szára nem egyenesen, hanem szögszerüen van alakítva. Ezáltal azt.az előnyt érjük el, hogy a kocsifeneket még közelebb vihet­jük a kocáitengelyekhez és hogy a hossz­tartók szárai legnagyobb részükben ma­guk képezik a csúsztatófölületet, mivel a szár fölső része az alsó peramvég felé van irányítva. Ott, ahol a szár az alsó perembe megy át, csak egy kis ékdarab van csúszr tatófölület gyanánt a csúsztatófölületet képező szár irányában elrendezve. A szár szögalakú kiképzése olyan lehet, hogy az alsó perem a szárhoz képest de­rékszög alatt van meghajlítva és a szár ferde irányban egyrészt az alsó peremszél felé és másrészt a fölső perem felé halad. A szárkiképzés azonban a kitűzött vég­cél elérése érdekében bármely más alakot is kaphat. így az elhajlás bármely tetszés­szerinti szögben vagy ívben vagy hullám­alakban is eszközölhető, csakis az a lénye­ges, hogy a fötső szárrész csúsztatóíölü­letet képezzen. Ugyanezen cél elérésére a csúsztatófölü­letet képező hossztartónak csúszlafószára közvetlenül az alsó peremhez csatlaikoz­hatik, úgy hogy ekkor a hossztartó I alakja kifelé irányított szárral elmarad és a hossztartó alakot kap kifelé irányí­tott szárral, mely egész szárhosszán a csúsztatófölületet képezi. Ezen esetben te­hát a idom a ^ idomba megy át. Ezen hossztartók idomvasból készül-

Next

/
Thumbnails
Contents