72089. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ömlesztékek előállítására vasból való tárgyak zománcozásához

malomban födőanyagokat (fémoxidot vagy máseffélét) adunk hozzá. Üveg hozzáadása által azonban még egy további előnyt is elérünk. A szódánák a zománcban való jelen­létét a zománciparosok igen kívánatosnak tartják, mert ez a zománcot ragyogóvá teszi. Azonban csak egészen csekély szó­damennyreégeket lehet hozzáadni, mert különben hólvagokat idéz elő. Az! a meglepő megfigyelést tettem már most, hogy az üvegben lévő alkali ezzel a káros hatással nem jár. A zománcöm­lesztékhez tehát üveg alakjában jóval na­gyobb alkali- (szóda) mennyiségeket ad­hatunk hozzá és ezáltal a szóda jó tulaj­donságait teljesen kihasználhatjuk anél­kül, hogy káros tulajdonságai érvényre jutnának. A találmány értelmében előállított ömlesztékek könnyebben folyósak és szebb fényt mutatnak, mint azok, amelye­ket az eddig ismeretes módszerekkel, je­lentékeny mennyiségű ömlesztőszer hoz­záadásával állítottak elő. Azt láláltam továbbá, hogy rendkívül tartós mázakat kapunk, ha a kvarcot egé­szen vagy legalább is közelítőleg egészen üveggel pótoljuk. Oly keverékeknél, ame­lyek földpátot tartalmaznak, célszerűen ezt az alkotórészt is üveggel helyettesít­jük, mimellett azonban a földpát timföld­tartalmának megfelelő mennyiségű agya­got gdunk hozzá. A kvarcnak üveggel való helyettesítése természetesen oly zománcoknál foganato­sítható, amelyek kvarcot magában vagy kvarcot és földpátot együtt tartalmaznak. Utóbbiaknál különösen kedvező hatást érünk el azáltal, hogy mindkettőt üveg­gel helyettesítjük. Így módunkban áll rendkívül nagy üvegmennyiségeket hozzáadni és ezáltal egyrészt a már föntemlített előnyöket érjük el, míg másrészi a kvarc kiküszöbö­lése j oly tán a mázak sokkal tartósab­bakká válnak. A földpátnak üveggel való helyettesítése és megfelelő mennyiségű agyag hozzáadása által olyan zománcokat kapunk, amejyek még azzal a;további előnnyel is bírnak, hogy könnyebben vi­'íjetök föl a zomancolandó tárgyra, mint ftz eddigelé ismeretes módon földpát se­; élyével előállítottak. III. Példa. Közönséges fehér zománckeveréket, mely 19 rész bóraxot, 30 rész föIdpátot? . 28 rész kvarcot, 12 rész kriolitot, 1 rész salétromot és 4 rész szódát tartalmaz, a találmány érielmében a következő keve­rékkel helyettesítjük: G0 rész rubinüveg (10—12 százalék Ba Os tartalommal) 16 rész agyag, 12 rész kriolit és 7 rész szóda. Ezen utóbbi öirleszték az elsővel szem­ben azáltal tűnik ki,'hogy könnyen fo­lyós, könnyen vihető föl a zománcolandó tárgyra, tartósabb és ragyogóbb. IV. Példa. 80 rész üveget 40 rész szódával ömlesz­tünk össze. Ha ezen ömlesztékkel vala­mely recept bóraxtarlalmái részben he­lyettesíteni akarjuk, akkor a recept egy­egy elhagyott boraxrésze ^helyett 1 Y> rész helyettesítő ömleszteket veszünk, miméi­lett egyúttal még egy-egy rész kvarcot is elhagyunk. Az agyagliolag előbb ismertetett jó tu­lajdonságait természetesen a helyettesítő ömleszték előállításánál is kihasználhat­juk. Hasonlóképpen c helyettesítő öm­lesztőket bizonyos bóraxtartalóm egy-' idejű alkalmazásával is előállíthatjuk. V.. Példa. 80 rész üveget, 40 rész szódát, 30 rész bóraxot és 40 rész agyagot Ósszeömlesz­tünk. Ezen pótlékot oly módon alkalmazzuk, hogy egy-egy elhagyott bóraxrész helyett 2 rész pótlékot viszünk a receptbe és egy­idejűleg még egy rész kvarcot és félrész földpátot elhagyunk. 1 apasztalat szerint a zománcmáz hasz­navehetetlenné válik, ha annak mésztar­talma bizonyos határt túlhalad.

Next

/
Thumbnails
Contents