72088. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas ágybetét

_ - Megjelent 1918. éri május hó 81-én. HAGY. gg* KIR szabadalmi pjjjf f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72088. szám. VIII c OSZTÁLY. « Rugalmas ágybetét. KOLLER KÁROLYNÉ MÉRNÖK NEJE BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 13-ika. A jelen találmány szerinti ágybetét a föléje helyezett matracokkal együtt lehe tővé teszi aí ágynak rugalmassá tételét anélkül, hogy ez a föléje helyezett matrá­cok vászonburkát rongálná, ami — mint ez minden háziasszon}' előtt ismeretes — egyik" legnagyobb hátránya a ruganyos sodronyágybetétnek. Azonkívül a könnyű szólszedhetőség, az alkatrészek, egyszerű­sége és simasága léhetővé teszik a hibás részek olc:-u és gyors kicserélését, az tételét, miáltal ez a sodronyos ágybetétek tételét, miáltal ez a »o.iionyos ágybetétek másik fölíibáját is kiküszöböli. Előnye «;jég a találmánynak, hogy bármely mé­retű ágy, ennek minden átalakítása nél­kül, vele fölszerelhető, továibbá az a kö­rülmény, hogy az alkatrészek tömeggyár­tás cikkét képezhetik és könnyen raktá­ron tarthatók. A találmány tárgyának példaképem foganaiosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl Az 1. ábra az ágybetéttel fölszerelt ágy közepén veit hosszmetszetét mutatja, míg a 2. ábra ennek x—x vonal szerinti ke­resztmetszetét ábrázolja. (a) jelöli az ágy két oldaldeszkáját, melynek (b) tartcJéceire az ágy két vé­gén egy-egy (t)-\el jelölt vastagabb deszka van keresztben áthelyezve. Ezen kereeztdeszkákra az ágy két végén (d) sarútalpak vannak fölerősítve, amelyek szorosan egymás mellé lehetnek helyezve vagy kisebb-nagyobb hézaggal sorakoz­hatnak egymás után. Ezeknek hengeres vájatába vannak helyezve a hosszirányú (e) rugalmas lapokat hordó és a (d) tal­pakban forogható (f) sarú fölsőrészek. A föntemlíteti saruk lehetővé teszik a rugalmas iapok akadálytalan behajlását és emellett megakadályozzák azok lecsú­szását. A leírt részek fából, fémből vagy akár­minő más, erre a célra alkalmas anyag­ból készülhetnek. A mellékelt rajzoii csak egy elrendezés­ben látható a találmány tárgya, neveze­tesen hosszanti elrendezésben. Készíthe­tők és szerelhetők azonban az alkatrészek keresztirányú elrendezéssel is, amikor is a rugalmas iapok keresztben és neim az ágy hosszában vannak elhelyezve. Ebben az esetben az ágynak (g)-vel jelölt láb-, illetve fejfalára erősítendők a (b) tartó­lécek, amelyekre azután a (c) tartódesz­kák hosszanti elrendezésben kerülnek

Next

/
Thumbnails
Contents