72082. lajstromszámú szabadalom • Forgó tokosgép

Megjelent 1918. évi május hé 3!-<'">. MAGY. gAjv KIR szabadalmi jgg hivatal ' ' SZABADALMI LEÍRÁS 72082. szám. / V/d/l. OSZTÁLY Forgó tokosgép. ' HEINRICH H^GÓ VEZÉRIGAZGATÓ ZWICKAUBAN. A 99767. 82. szabadalom pótsrabadalma, melynek bejelentési napja 1016 április hó 22-ike. A jelen találmány tárgya a 69767. sz. •özsszabadalomban védett gép javítása. törzsszabadal ómban ismertetett gépnél z ellenfölület a belső dugattyúval csiuk­jsan és kényszermozgásúan van össze­ötve. Ezen szerkezetnél az ellenfölület gyának a helytálló henger belső kerület­in váló legördülése következtében a két fesz tömése nehézségekkel jár és a belső írnek a munkakifejtéshez való hasznosí­tsa ezen okból meg van nehezítve. Az említett hátrány elkerülésére a ta-Llmány érteimébén rúdalakú ellenfölüle­;t alkalmazunk mely a belső és külső ugattyú között kényszermozgásúan van ezetve. Ezáltal elérjük, hogy a belső du­ittyú és a helytálló, középső-üreges hen­;r között nem gördülő, hanem csiúszó irlódás lép föl, amiből az a fontos előny iódiik, hogy a belső dugattyú tömítési elye állandó marad. A mellékelt rajz az új gép több foga­atQSÍtási alakját mutatja és pedig az 1. és 2. ábrán oly kiviteli alak kereszl-Í hosszmetszete van föltüntetve, mely­él az ellenfölület az ide-odamenő moz­ison kívül lengő mozgást is végez; a 3. ábrán elülnézetben és a 4. ábrán hosszmetszetben föltüntetett íoganatosítási alaknál a himba forgó moz­gása kényszermozgásúan van vezérelve, míg az • t 5—7. ábrán keresztmetszetben látható foganatosítási alakoknál az ellenfölület csak ide-odamenő mozgást végez. A gép az (a) és (b) dugattyúkból és a közöttük fekvő, heiyiálló (c) üreges hen­gerből áll, melyek együttesen az (u) tokba vannak zárva. A (d) ellenfölület a du­gattyúk között függetlenül van elhelyezve és a dugattyúk között elcsúszhat, mimel­lett mozgását a két dugattyú mozgása ve­zérli (1-, 2. és 5. ábra). A 3. és 4. ábrán föl tüntetett kivitelnél a (d) ellenfölület számára elrendezett (r) himbák az (s) excenterhajtás által az (i) főtengelyről hajtatnak. Ezen kivitelnél a (d) ellenfölü­letet a két dugattyú sugárirányban moz­gatja, míg a kényszermozgásúan vezérelt (r) himbák az ellenfölületnek forgó moz­gást kölcsönöznek. Az 5—7: ábrán látható foganatosítási alakok a gépnek nagy nyo­másoknál való alkalmazását is lehetővé teszik. Az ismeri kiviteleknél -a belső munkatérben" uralkodó ,nagy nyomás esetében a (d) ellenfölület a belső (a) du­gattyúra nagy fajlagos nyomást gyakorol. Nagyobb fordulatszámoknál a súrlódási

Next

/
Thumbnails
Contents