72081. lajstromszámú szabadalom • Földzárlatjelző berendezés elektromos vezetékek számára

Megjelent 1918. évi május i»ó 31-eu. MAGY. KIR. szabadalmi ww hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72081. szám. VII/g. OSZTÁLY Földsárlatjelző berendezés elektromos vezetékek számára. GILES GYÖRGY MÉRNÖK FRI130URGBAN (SVÁJC). k bejelentés napja 1916 december hó 9-ike Elsőbbsége 1915 december hó 9-ike. A jelen találmány tárgya elektromost vezetékeik földzárlatának jelzésére szol­gáló berendezés. ' Tudvalevőleg az egy- vagy többfázisú elektromos hálózatok vezetékeiben ke­ringő áramok intenzitásainak algebrai összege sinusoidális áranotk esetében ma­tematikailag minden pillanatban nulla és ettől nem sóikban különbözik akkor sem, ba az áramf eszű 11séget ábrázoló görbe harmadrendű vagy a három többszörösei­nek rendjével bíró harmonikus tagokat tartalmaz. Ha tehát legalább egy olyan transzformátort veszünlk, amelynek pri­snár tekercsét a vezeték összes huzalai alkotják, akkor a transzformátor szekun­dér tekercsében indukált áram jKmtosan vagy gyakorlatilag nulla értékű lesz, ha. a vezetéknek nincs véletlenül föld zárlata, ahol azonban bizonyos föltételek szem előtt tartandók. A találmány szerint a hálózat vezeték­ágai legalább egy transzformátor magján haladnak át és annak poimér tekercsét aM Uotják, míg a transzformátor szekundér tekerose ampermérővel van összekötve. A vezetékágak, ha a bennük keringő ára­mok intenzitásainak algebrai összege nulla, a transzformátor magjára úgy hat­nak, hogy a hatásukból származó erő­áramlás és a szekundér tekercsben ger­jesztett. áram nulla, tehát az amper méter nem leng ki,.'míg ha az áramintenzitások algebrai összege valamely véletlen föld­zárlat miatt nulltól eltér, akkor a magból kiinduló erőáramlás sem lesz nulla és a tekercsben áraim indukáltatilk, amelyeit az amiperméter jelezni fog, úgy hogy ily mó­don a véletlen földzárlat fölfedeztetik. Hogy az a vezétékág, amely földzárla­tot kapott, meghatározható legyen, (mind­egyik vezetékág-transzformátorral köthető essze és ennek primér tekercsén át a föld­re kapcsolható, míg a transzformátor sze­kundér tekercséibe voltmérő van iktatva, amely az illető vezeték és a föld közötti feszültség jelzésére szolgál. A mellékek rajz példa gyanánt három­fázisú áramnál alkalmazott földzásrlatjelző berendezést tüntet föl két kivitelben, és pedig az 1. és 2. ábra az első kivitel homlok- és oldalnézetét, a 3.. ábra a berendezés szerelési vázla­tát, a 4. ábra pedig a második kivitel vázla­tos nézetét mutatja. Az 1. és 2. ábra szerint egy hároiö-

Next

/
Thumbnails
Contents