72080. lajstromszámú szabadalom • Gyűrűtekercselő készülék

Megjelent 1918. évi május tio 31-éti. MAGY. KIR. SZABADALMI ]j pf f l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72080. szám. VIIij. OSZTÁLY. Gyűrűtekercselőkészülók. ZWJETUSCH EDE OTTÓ MÉRNÖK CHABLOTTENBUHGBAN. A bejelentés napja 1916 amgusztns hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 12-ike. Á találmány tárgya készülék gyű­rűalakú testek tekercselésére, amelynél a tekercselögyűrűt a tekercselendő gyűrű­magon átdugják. A találmány célja az eddig ismeretes berendezések egyszerűsí­tésében és tökéletesbítésében áll. Az eddig ismeretes készülékeknél a te­kercseléshez használt anyag hordására külön késztletgyűrű szolgál, amely a te­kercselőgyűrűhöz van erősítve vagy a tekercselőgyíírün van elrendezve vagy pe­dig a tekercselési anyagot a tekercselő­gyűrűtől elkülönítve elrendezett dob szál­lítja.­Ezek a berendezések azonban azzal a hátránnyal járnak, hogy a tekercselési anyagot a gyűrűs magra való föltekercse­lésnél nagy mértékben igénybe veszik, minthogy ezeknél a tekercselési anyag szabad vége a készletgyűrűt maga után kénytelen húzni. A feszültség továbbá ennek következtében neim marad egyen­letes, minthogy az már nem egészen teli készletgyűrűnél kisebb, mint a tekercselés kezdetén és ennélfogva a tekercselési­anyag nem fekszik egyenletes szilárdság­gal a tekercselendő gyűrűs magra. A találmány tárgyát tevő berendezés segélyével már inos: mindezeket a hátrá­nyokat megszüntetjük, mimellett az egész berendezés egyszerűbb lesz, minthogy a tekercselési anyag számára való külön készletgyűrű helyett maga a tekercselő­gyűrű hordja a tekercselési anyagot és az utóbbit olyképen vc:z?l jük csúszó ha­jócskán át a tekercselendő maghoz, hogy a tekercselési anyag tekercselésénél a ha­jt: csk át magával viszi. Különös jellemző sajátsága a találmány tárgyának, hogy a hajócskát a huzalhúrok hátrahúzza és pedig a tekereselőgyűrű forgásirányával, valamint az anyag te­kercselési irányával "ellenkező értelem­ben annak a tekercselendő gyűrűs tes­tekre való tekercselése közben. A hajócska a találmány értelmében rugalmas résszel van ellátva, amely al­kalmas arra, hogy kiegyenlítse a teker­cselési anyag azon hpsszvállozásait, ame­lyek a tekercselendő magnak a tekercselő­' gyűrűhöz képest excentrikus helyzeténél' bekövetkeznek. A ha jócska továbbá • fé­kező rugóval van ellátva,' amely a ha­jócska csúszását a tekercselögyflrűn és így a tekercselési anyag feszültségé; sza­bályozza. A tekercselési anyag a gyűrű fölületén

Next

/
Thumbnails
Contents