72079. lajstromszámú szabadalom • Fölváltva mozgó véglépcsőrostély, mely egy vándorrostélyhoz csatlakozik

Megjelent 1918. évi május hó 31-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI JG§JG HIVATAL • ' SZABADALMI LEÍRÁS 72079. szám. II C. OSZTÁLY. Fölváltva mozgó véglépesőroBtély, mely egy vándorrostélyhoz csatlakozik. WANDERROST-WERKE G. M. B. H. GYÁRI CÉG NIKOLAIBAN. A 71790. az. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 május hó 17-ike és elsőbbsége 1915 december hó 8ika. Síkrostélyok, melyek vándorló láncros­télyokhoz csatlakoznak és végeiken a ros­télyon mozgattatnak, mint ez a 71790 1. számú szabadalomban le van írva, azon hátrányt mutatják, Rogy az egyes rudak legmagasabb helyzetükben megakadhat­nak, miáltal zavaroktól, nevezetesen hi­bás levegő benyomulásától kell tartani. Jelen újítás célja, a különböző hosszú­ságú síkrostélyrudaknak szabályszerű já­tékát biztosítani. Ezt egy külön fölsőrész fölerősítése által érjük el, mely egy cso­port rudat összetart. Á sík rostélyrudak­nak csoportos összekapcsolása által az ön­súlyt annyira növeljük, hogy a rostélyru* dak visszaesése a fölemelt helyzetből a mozgó vándarnostélyrudakra biztosíttatik. A síkrostélyrudialknak kétrésizű kiképzése által még azt az előnyt is érjük el, hogy a csúcsok leégésénél nem ;az egész sík­rostélyrúd újítandó meg, hanem minden­kor csak a megsérült rész. A csaíolt rajzon (a) a rövidebb egyrészű síkrostélyrudafcat jelöli, (b) pedig a hosz­szabb kétrészű síkrostélyr^dakat, mind­kettőt lépcsős alakban, (c) a fölső odia­szögecselt toldát, mely három rudat tart össze, (d) a hátsó heveder, mely ugyan­csak a rudak összetartására szolgál; a síkrostélyrudak csúcsainak hűtése oéljár ból,* ami gőz segítségével történik, (e) fúvókák vannak elrendezve. SZABADALMI ÍGÉRTÉK. 1. Felváltva mozgó véglépcsős rostély, mely a 71790 1. számú törzis&zabadalom szerint egy vándorrostélyhoz csatlako­zik, azzal jellemezve, hogy a hosszabb rudak kétrészűen vannak kiképezve és fölső részük néhány rudat 'tart össze. 2. Az 1. igénypont szerinti fölváltva mozgó véglépcsős rostély, mély a 71790 1. számú törzsszabadalom szjerint egy vándorrostélyhoz csatlakozik, az­zal jellemezve, hogy a fölső rész, mely egy csoport rudat egyesít, a rostély­rúdcsúcsok hűtése céljából fúvókák­kal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS HÍAEVFCIYTAMA«U NYOMDÁJA BUOAPWREN.

Next

/
Thumbnails
Contents