72078. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fűtő- és világítógázoknak szénsav és kénmentesítésére

Megjelent 1918. évi május hó -én. MAGY. 4*1* KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72078. szán,. • ll/e. OSZTÁLY Eljárás fűtő- és világítógázoknak szénsav és kénmentesítóeére. DR WOHL GYULA OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS SZIGETH GÁBOR OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelenten napja 1917 február hó 1-je. Kőszén, barnaszén s hasonló szerves anyagok száraz desztillációjánál, vagy el­gázosításánál keletkező gázok kénvegyüle­teket és szénsavat tartalmaznak, melyek a gáz fűtőerejét és minőségét nagy mér­tékben rontják. Ezen káros alkatrészek el­távolítása már régóta fontos technikai probléma tárgyát képezi. Különös fontossággal bír a kénvegyüle­tek eltávolítása, mert ezek az elégésnél kénessavat adnak, )me;ly a vele érintkező anyagokban vegyi átalakulásokat hoz létre. Ez az oka annak, hogy a vasipair­ban s az üveggyártásnál jobb minőségű anyagok előállításánál magasabb kéntar­talommal bíró fűtőanyagok nem alkal­maztatnak. A kénihydrogén és a szénsav eltávolítá­sára vannak ugyan módszerek, de ezek oly kevéssé gazdaságosak, hogy csak ala­csony kénartalmú anyagok feldolgozásá­nál nyerhetnek alkalmazást, mint például a viláigítógázipariban, ahol a kénvegyüle­tek eltávolítása higiénikus szempontból is szükséges. A kénhidrogén lekötésiének eddigelé leg­jobban bevált módszere abból áll, hogy a gáz vashidroxid rétegeken vezettetik át, amikor is a kénhidrogén vasszulfid alak­jában leválik. Ezen eljárás azonban költ­séges és igen nagy berendezéseket és tel­jesen tiszta, kátráinymentes gázt igényel. A szénsav eltávolítására csak igen töké­letlen eljárások vannak, amelyek mint pl. a szénisavneJk mészszel való lekötése gya­korlatilag nem is kerültek kivitelre. Jelen eljárás célja a gázoknak, melyek kátránytartalmiiak is lehetnek, szénsav és. kénhidrogéntől való egyidejű mentesítése, mely úgy történik, hogy a gázokat nagy töménységű almmoniakoldattal mossuk, amely a rajta áthaladó gázokból úgy a szénsavat, mint a kénhidirogént leköti. A mosófolyadékot, mely a körfolyamatot végezte, megfelelő telítés után kénhidro­géntől és szénsavtól mentesítjük, és ez­után újból alkalmazzuk a gázok mosá­sára. Az eljárás gyakorlati kivitele következő: A gázfejlesztőikben előállított és a szoká­sos módon lehűtött és lehetőleg kátrány­mentesített gázt ismert rendszerű mosó­készűlékekben (Skrubber, centrifugái­mosó, desintegnatoir) nagy töménységű (cca 20—25% szabad NH3-t tartalmazó) mosófolyadékkal hozzuk benső érintke-

Next

/
Thumbnails
Contents