72076. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szulfitgyáraknál a gőzölésnek rövid időn belűl való foganatosítására

Megjelent 1918. evi május tod 24 en. mm gg* tm szabadalmi f|í|| hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72076. szán,' Xlll/a. OSZTÁ L Y • • B«Mmdfe*éa> # gffBölésafeM rövid időn beiül vate fo^nateeíthatáeér a. * MCTiEBOLAGÉT VATÖRACKÜMÍULATOR GÉ& STOCKHOLMBAN. A ^jpúnr.éo rittpja febrtíár Hö 2€tiks. Elsőbbje 1&6 fsMfWBr hó d«-ifc*v Tud-val^rő, hogy a szülfi tgy ár a kb an a tulajdbnképeni főzési müvelét foganatosí­tása előtt Bizonyos mennyiségű gőzt bo­csájtanak be a faszilánkokkal megtöltött fözőbe, miután azt tapasztalták, hogy ezzel m3 -ként jelentékenyen nagyobb ki­termelési efedítiényt érhetnek el a sejt­anyag (celiülose) tekintetében. Ennek a •ittÖVelbtnek foganatosítására kb. 45 percre van szükség. A- gőzölés köaben a feszilán­koft összeesnek, miért is a főzőt a gőzölés befejezése után még után kell tölteni, ami­hez kb: 10 percre van szükség. Végül a művelet befejeztével még (újból k'b- 15 ptercig gőzölhi kell. Minthogy a főző meg­töltése kb. 20 percet igényel, eszerint ösz­szesen a megtöltéshez' és1 a. gőzöléshez kb. 90 pefc időre van szükség. Á jelén találmány tárgya már most olyait berendezés, mely lehetővé teszi, hogy ezt a töltéshez és gőzöléshez szüksé­ges időt tetemesen megrövidítsük. Termé­szetesen nagy jelentőséggel bír ez a lehető^ leg nagy teljesítmény szempontjából, mely természetesen ugyanabban a mértékben fokozódik, mint amelyben az említett idő megrövidül. Eddig azonban a gőzkazán­berendezésre való tekintettel a gőzöléshez való időt meglehetősen ki kellett nyújtani. A gőzölés ugyanis jelentékeny mennyiségű gőzt? igényel, melyet eddig aránylag hosszíP időre kelltett elosztani, hogy ne erőltessük meg nagyon a gőzkazánberertdezést, mint­hogy- ezzel nagy nyomásirtgadozáisok, ill. zavarok következnének be & gőzvezeték­ben, ill. a gőzkazánokhoz kapcsolt' gőzgé­pekben és hasonlókban. Ehhez járulnak ama hátrányok, melyeket a gözfbgyasztás­ban bekövetkező nagymértékű ingadozá­sok magában a kazánházban idéznek elő és melyek részben több gőzkazán folyto­nos fűtését követelik meg, tehát a befek­tetési költségeket tetemesen növelik, rész^ ben pedig a kiszolgálást megnehezítik, végül az egész berendezés hatásfokát tete­mesett csökkentik/ Természetesen rövi­debb gőzölési idő esetén ezeka most em­lített hátrányok még inkább előttttf&e lépnek.' A jelen találmány tárgyával meg van adva annak lehetősége, hogy a 'gőzölési időt jelentékeny mértékben megrövidít­sük, anélkül, hogy ezzel a gőzkazánberen­dezést nagyobb mértékben kellene igénybe venni. Ellenkezőleg: a gőzkazánberende­zés jelentékeny mértékben megszabadul úgy á terhelés, mint a nyomás ingadozá-

Next

/
Thumbnails
Contents