72069. lajstromszámú szabadalom • Keménységmeghatározó

Megjelent 1918. évi május hó 34-én, MAGY. SZABADALMI KBL. HIVATAL 72069. szam: XVI/d. OSZTÁLY. Keménységméghatározó. POLDIHÜTTE TIEGELGUSZSTAHLFÁBRIK CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 29-ike. Elsőbbsége 1916 j&nuir hó 1-je. A találmány a keménységmeghatáro­zók ama fajtájára vonatkozik, amelyek­nek alapelve az, hogy egy megedzett acél­golyót egyfelől a vizsgálandó fémbe, más­felől pedig egy az összehasonlítás alapját tevő, ismert keménységű psróbadarabBa nyomunk bele*. A találmány lényegileg abban áll, hogy a próbadarab az acél­golyó és egy verővas között eltolhatólag foglal helyet s az acélgolyó tartója rugal­mas • kiképzésű. A találmány egy példaképeni kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl. Az 1. ábra a keménységmeghatarozót felé­ben nézetben, felében pedig hosszmet­szetben mutatja. A 2. ábra oldalnézet, a 3. ábra fölülnézet, a 4. ábra pedig a 2. ábra A—B vonalában vett metszet. Az (a) hüvelybe a (b) fejrész van be­csavarolva. Ez utóbbi két rugalmas (c) karban végződik. A (c) karok között (d) nyílás marad szabadon, ameiy az (e) próbadarab fölvételére való. A próbada­rab teljesen homogén szilárdságú anyag­ból készült hasábalakú rúd, apelyniek végei abból a célból, hogy a rúd a fej­rész nyílásába könnyebben legyen betol­ható, ferde síkban le vannak vágva. A (c) karok végei között van az edzett (f) acélgolyó ágyazva, olykép, hogy könnyen foroghasson. Az (a) hüvely a (h) gyűrűs toldattal ellátott (g) verővasnak vezeté­két alkotja. Az (i) csavarrúgu, mely a (h) gyűrűs toldatra hat, a (g) verővasat a (d) nyílásba bevezetett próbadarabhoz szorítja, A verővas elmozgásának —# a próbadarab kihúzása esetén — a gyűrűs toldatnak a fejrészbe való ütköziése szab határt. A keménység meghatározása végett a készüléket, miután abba a próbadarabol betoltuk, a megvizsgálandó anyagdarabra tesszük. A (g) verő vas végére * gyakoroll kalapácsütés hatására az (f) vasgolyó mind a vizsgált anyagba, mind pedig a (c) próbarúdba benyomódik. Ezután megmérjük a lenyomódás nagyságát a próbarúdon s ebből, az adatból ismeri módon meghatározzuk a keménységet: A rúdnak miiM a négy lapja fölhasz­nálható golyó-nyomatoknak fölvételére s így ugyanazzal^ a rúddal nagyszáma meghatározás végezhető. Ugyanígy na­gyobb számú meghatározást tárt 'ki az edzett acélgolyó is., Igen kemény vizsga­lati anyagok esetén azonban az acélgolyó

Next

/
Thumbnails
Contents