72068. lajstromszámú szabadalom • Kötözőberendezés tömlők és effélék számára

Megjelent 1918. évi május hé 24-én. MAGY. SZABADALMI SIR. HIVATAL 72068. száai. • XVIM/b. OSZTÁLY Kötöső bwenitoeéa tömlők és effélék «eáwéra. NEPPACH FRITZ MECHANIKUS STUTTGART-FEUERBACHBAN. A tejfefcmtó* napja C®17 uguxtw hó 18-ikft. Befibbeéfle 1916 október hó l«-ik*. • Jelen találmány tárgyát berendezés ké­pezi, mely lehetővé teszi, hogy egy sod­ronykötelet vagy más vonószervet tetsző­leges körkereszíroetsaetű vagy éles tárgy köré hurkolni, tetszőlegesen meghúzni, valamint Esetleg megrövidíteni is lehes­sen, ahogy ez pl. tömlőknek csöveiken vagy csőcsonkákon való megerősítésénél szükséges. íly fajta berendezésektől a találmány tárgya abban különbözik előnyösen, hogy bárhol igen gyorsán lehet alkalmazni, igen keskeny és könilyű, csak igen kevés, egyszerű részből áll és csak igen csekély helyet igényel a kezeléséhez, különösen a kötél meghúzásához vagy efféléhez. Ezen sajátságok különösen (léghajók és repülőgépek tömlőkapcsolásainak létesí­tésénél bírnak nagy jelentőséggel. Lériye­•gés az is, hogy a találmány tárgya az eddig már alkalmazott' szalagok helyett sokkal keskenyebb sodronyokkal műkö­dik, melyek a csőcsonka hossziában, il­letve a megerősítő részeu hosszában való megtakarítás foíylán súlytcsökkentően hatnak és melyeket jelen találmány al­kalmazása esetén nem kell meghatáro­zott hosszakban venni, hanem csak a használat alkalmával vágainak le a te­kercsről és melyek további előfcésizítés nélkül fölhasználhatók. A találmány tárgyának néhány fogana­tosítás! példája a mellékelt rajzban van föltüntetve; az 1. ábra a tömlőn alkalmazott kötöző berendezést részben metszetben tünteti föl, a 2. ábra a kötöző berendezés saruját keresztmetszetben mutatja, a • 3. ábra a feszítő csavaranya oldalnéze­tét ábrázolja, a 4. ábra ugyanennek homloknézetét mu­tatja, az 5. ábra a szorító kötél hélyzetét mu­tatja az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszetben, a 6. ábra a sarú másik foganatosítása alakját mutatja metszetben, a 7. ábra. a sarú egy harmadik fogaifa­tosítási alakját ábrázolja oldalnézetben, a 8. ábra ugyanazt fölülnézetben és a . 9. ábra oldalnézetben. Voinószervnek itt az (a) sodronykötelet használjuk, mely (b) nél hurokká van át­fektetve ós miután a kellő hosszra le létt vágva, két (c) végével az (e) sarú (d) fúratába van dugva, mely sarú lényegé­ben üreges henger alakjával bír. Erre a

Next

/
Thumbnails
Contents