72067. lajstromszámú szabadalom • Eljárás reakcióknak szilárd testek vagy szilárd és gázneműtestek között való keresztülvitelére vagy anyagok szárítására vagy más módon való kezelésére lépcsőzetes kemencékben vagy hasonló berendezésekben

Megjelent ÍW18. évi május hó £4-éxu MAGY. » . SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72067. szán, IV/i. OSZTÁLY­Eljárás reakcióknak szilárd téstek vágy szilárd és gáznemű testek között való keresztülvitelére vagy anyagok szárítására vagy más módon való kezelésére s lépcsőzetes kemencékben vagy hasonló berendezésekben. AKTIEBOLAGET NITBOGENIUM CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 19Í7 március hó 13-ika. Ed'líg reakcióknak rekeszekkel ellátott oly kemencékben, melyeknél az anyagot szakaszosan rekeszről rekeszre tolják előre, szilárd téstek vagy szilárd és gáz­nemű testek között való keresztülvitelé­nél vagy poralakú vagy darabos anyagok­nak % kemencékben, való szárításánál (vagy hasonló műveleteknél) úgy jártak el, hogy a rekeszek mentén kavaró vagy elöretolo szerszámokat mozgattak el egy­más után, még pedig olyképen, hogy a legfölső szerszámot mozgatták el először. Ez az eljárás azzal a lényeges hátrány­nyal jár, hogy az anyag az illető rekesz­ről a szükségesnél korábban távolíttatik el, úgy hogy hagyszámá rekeszt kell&.L alkalmazni. Ezt a hátrányt a találmány értelmében, azáltal k'erüjjak el, hogy a szerszámok szakaszos mozgásiát legalúl kezdjük és azutan alúlról fölfelé rekesz-' ről rekeszre folytatjuk. Emneik következ­tében az anyag az illető rekeszen, hosz­szabb ideig marad fekve, mielőtt a követ­kező rekeszre vezettetnék. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak szemléltetésére lépcsőzetes kemence függőleges metszetét tüntettük föl a ka­varó, és előretoló szerszámokkal együtt. A kemence több (1—9) rekesszel van ellátva, melyekhez a (10—18) kavaró és előretoló szerszámok tartoznak. Ezen szerszámok nyelei a kemencéből kigyúl­nak és valamely megfelelő hajtással van­nak összekötve, úgy hogy az egymás fö­lött fekvő szerszámok ide oda mozgatha­tók. A kezelendő anyagot a (19) nyíláson és a gázt ugyan 2zen vagy esetleg egy má­sik (20) nyíláson át vezetjük a kemen­cébe. A kemence üzembehelyezésénéi az anyag az összes (1—9) rekeszen ki van terítve. A találmány értelmében a szer­számokat oly módon hajtjuk, hogy elő­ször is a legalsó (10) szerszámot mozgat­juk ide-oda az (1) rekeszen, miköziben a szerszám az anyagot átkavarj á és annak egy részét a rekeszről letolja. Az anyag ezáltal a rekesz alatt fekvő kiürítő térbe, kocsiba vagy effélébe eshet Ezután a föl­felé következő • (11) szerszámot mozgat­juk. el. Világos, hogy az az anyag, melyet ezen szerszám az (1) rekeszre tói le, itt mindaddig fekve marad, míg csak a (10) szerszámot ismét működésibe nem hoz­zuk, ami pe'dig csak akkor következik be, ha már az'összes többi szerszám műkö­dött. A (11) szerszám után a (12) szer-

Next

/
Thumbnails
Contents