72064. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a zománcozáshoz hasonló tartósságú fémszerű bevonatok olcsó előállítására

Megjelent Ji»18. ÖTÍ május hó MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72064. szám XVI/e OSZTÁLY Eljárás a zomápcozáshoz hasonló tartósságú fémszerfi bevonatok olcsó előállítására. GEBRTJDER JAGOB CÉG ZWICKAUBAN. \ bejelentés napja 1916 november hó 13-ika. Elsőbbsége 1914 jnlius hó 27-ibe. Tudvalevőleg a nem nemes fémeknek, pl. nikkelnek, vasnak, acélnak, réznek és ezek ötvözeteinek azon hátrányos tulaj­donságuk van, hogy különböző befolyá­sok hatására többé vagy kevésbé oxydá-Iódnak és ezérl külső megjelenésük szen­ved. Különböző tárgyaknál, melyek álta­lános használati cikkekként szolgálnak, ez általában érzett hátrány, melyet azzal igyekeznek kiküszöbölni, hogy a tárgya­kat fénymázzal vagy hasonló bevonattal látják el, mely az oxydációt lehetőleg meggátolni van hivatva. A miíiac nnapi használatra szánt vagy nagy hömérsékletingadozásoknaK aláve­tett tárgyaknál, pl. világítótesteknél, lám­páknál és hasonlóknál az ily vékony be­vonat 1:3111 nyújt védelmet vagy pedig csak igen rövid időre védheti'meg a tár­gyat. Ezért újabb időben, különösen a világítóiparban a kérdéses cikkeiket nem könnyen oxydálódó fémekből, mint réz­ből, sárgarézből és bronzból állítják elo, hanem a vasra térnek át és ezt magasabb hőmérsékletnél beégetett zománcbevo­nattal látják el. A tűzben zománcozott tárgyak a legnagyobbfokú tartóssággal, élettartammal és jó megjelenéssel az oxy­dáció elleni érzéketlenséget egyesíti és hőmérsékletingadozásoknak is jól állaT nak ellen, végre p iii; igen könnyen tisz­togathatok. Edriig a zománcnak bizonyos meghatá­rozott, nemfémes színezéséhez voltak kötve. Az iparban azonban kívánatos, hogy nagyobb zománcozott vagy zomán­codható tárgyakat tűzben való kezeléssel fényes vagy homályos sárgaréz-, vörös­réz-, acélszínü bevonattal vagy barnított, patináit és antik stb. színezéssel állítsunk elő, amidőn is kívánatos, hogy nagyobb tárgyaknál is az egész fölszín egyenletes, fémes színezést mutasson. A bejelenlés tárgyát képező eljárás ezen szükségletet elégíti ki, amennyiben lehetővé teszi, hogv az összes zománco­zott vagy zománcozható'tárgyakon min­den elképzelhető fémes és tűzben olvasz­tott színezést állítsunk elő, úgy hogy ez még erősen savtartalmú és nedves leve­gőben és nagy hőmérséklet ingadozások mellett sem oxydálódik. hanem legföljebb puha szövetronggyal vagy hasonlóval kell a tárgyat leíörölni, hogv eredeti lényét visszakapja. A használt fémkeveréket ecsettel vagy

Next

/
Thumbnails
Contents