72063. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ömlesztendő anyag, ötvözetek és effélék kezelésére és lángkemence ezen eljárás keresztülvitelére

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY ^ KIR. SZABADALMI Jjffjf ' HIVATAL ^jajjSBBrEy SZABADALMI LEÍRÁS 7206B. szám. XVI/C. OSZTÁLY. Iljárás ömlesztendő anyag, ötvözetek és effélék kezelésére és lángkemence ezen eljárás keresztülvitelére. HÜTTENWERK NIÉDERSCHÖNEWEIDE AKTIENGESELLSCHAFT VORM. J. F. GINSBERG CÉG BERLIN-NIEDERSCHÖNEWEIDEBEN. A bejelentés napja 1917 áprilüí hó 4-ike. . A találmány tárgya eljárás ömlesz­tendő j^nyag ötvözetek és effélék' kezelé­sére és lángkemence ezen eljárás keresz­tülvitelére. ' • Az új eljárás lényege abban áll, hogy a me,gömleszteiidő anyagot a lángkemence megszakítatlan üzeme közben tetszés sze­rint a 'láng hatásának tesszük ki vagy a láng hatása alól elvonjuk. A találmány tárgyával elért előny fő­kép abban áll, hogy az új eljárással lehe­tővé van téve, hogy a fürdőt, az ötvözetet vagy a kemencében megömlesztett más anyagot tetszés szerinti időtartamra a láng hatása alól elvonjuk 'és pedig akár analízis készítése céljából, akár más cél­ból. Ezáltal biztosak lehetünk abban, hogy az ötvözet oxidáció által vagy más befolyások alátt nem szenved elváltozást. A találmány tárgya továbbá az eljárás kivitelére való lángkemencére is kiterjed, melynek jellemzője ábbanN áll, hogy a ke­mence két vagy több kürtővel van el­látva, melyek tölókák vagy effélék segít­ségével tetszés szerint elzárhatók és úgy vannak elrendezve, hogy az egyik kürtő vagy kürtőcsoport működtetésénél a láng a megömlesztendő anyag fölött vonul el, míg a másik kürtő vagy kürtőcsoport használatánál a láng a megömlesztendő anyag mentén való elvonulás előtt elte­reltetik. A mellékelt rajz az új lángkemence egy foganatosítási alakját mutatja. Az (a) tüzelőrostiélytól jövő láng magá­ban véve ismert módon a lángihídon ha­lad át és ezután a kemencének a meg­ömlesztendő anyagot tartalmazó (b) ré­szébe vonul.' Az ömlesztési folyamat ke­resztülviteléhez a (c) főkűrtőt használjuk, amennyiben annak fogantyúval vagy más módon működtetett (d) tolókáját nyitva tartjuk. Ha a (b) kemenceteret, illetve a megömlesztendő anyagot a kemenceüzem megszakítása nélkül a láng hatása alól bárminő okból tetszés szerinti ideig jel • akarjuk vonni, akkor az eddig elzárva tartott (cl) segédkürtőt az ezt elzárva tartó (dl) tolóka kihúzása által nyitjuk es az eddig működésben volt (c) kürtőt a (d) tolóka betolása által elzárjuk. A láng most közvetlenül a lánghídon való áthaladás után a (cl) kürtőn át távozik és a kemence (b) tere a láng behatása

Next

/
Thumbnails
Contents