72061. lajstromszámú szabadalom • Fölemelhető tűzhelyrostély

Megjelent 1918. évi május >>6 24-én. MAGY. KIK. SZABADALMI FFIK HIVATAL SZABADALMI LEIBÍ& 72081. sző/m. ll/h. OSZTÁLY. Fölemelhető tűshelyrostély. BRAUN JÁNOS KERESKEDELMI ALKALMAZOTT TEMESVÁRON. A bejelentés napja 1917 jannír hó 18-ika. Az eddigi közönséges tüzheiLy-rostély rendesen olyan mélyen fekszik a tűzhely főzőlapjától, hogy csak nagy mennyi­ségű tüzelőanyag fölhasználásával és hosszú idő múlva fejlődik olyan mértékű tűz, mely a főzésihez megfelel. Jelen ta­lálmány tárgyát ezzel szemben szabályoz­ható, illetőleg fölemelhető tüzhely-ros-* tély képezi, mely annak következtében, hogy a rostély a tűzhely főzőlapjához kö­zelebb hozható, az eddiginél sokkal ke­vesebb fűtőanyag elhasználódását teszi lehetővé, minthogy a tűz miegrakása után, ha ez már megfelelő erőre kapott, a ros­tély fölemelhető, úgy hogy a főzőlap azonnal érintkezésbe jön a tűzhelyben fejlődött lánggal, ami a főzést nagy mér­tékben gyorsítja. A találmány tárgyát képező készülék lényegében a tűzhelybe helyezett vagy beépített ailsó tartókerettel csuklós karok útján összekötött és ezáltal magasságában szabályozható, illetőleg fölemelhető ros­télylapból áll. A találmány tárgyát képező fölemel­hető tűzhely-rosíély a csatolt rajzon pél­dakép vett foganatosítása alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra az új rostély oldalnézete, ahol is a fölemelt helyzet vonalkázottan van föltüntetve, a 2. ábra pedig a fölemelt rostélylappal bíró tűzhely-rostély távlati képe. A tűzhelybe behelyezett, illetőleg be­épített (a) lábakon nyugvó (b) fenék­lapon ennek külső oldalain a (c) tengely­csapok körül elforgó (d) karok vannak alkalmazva, melyeknek másiik vége a tu­lajdonképeni rostélyt alkotó (e) lappal vannak (f) tengelycsapok révén össze­kötve. A készülék elején az (e) fölső rész­hez a (g) tolófogantyú, a (b) alsó részhez pedig a (h) húzófogantyú van erősítve, míg a hátsó részen a hátrabillenést meg­akadályozó (i) lánc van alkalmazva. A tűz miegrakásánál a rostély az 1. ábrán teljes vonalakkal kiihúzott össze­csapolt helyzetet foglalja el. Ha azután a tűz megfelelő erőre kapott, a (g) fogan­tyút befelé toljuk, miáltal a (d) csukló­karok az 1. ábrán berajzolt nyilak irá­nyában fölállaraak és az (e) rostélylap a. fölemelt helyzetbe kerül, úgy hogy a fő­zőlap azonnal érintkezésbe jön a tűz­helyben fejlődött lánggal, ami a főzést nagy mértékben gyorsítja, azonkívül idő-

Next

/
Thumbnails
Contents