72059. lajstromszámú szabadalom • Gyors kikapcsolókészülék

Megjeleni 11)18. évi május üo 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JBFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72059. szám. X/e. OSZTÁLY. i Gyorskikapcsoló készülék. i IFJ. MOLNÁR JÁNOS GÉPLAKATOS VÁRDARÓCZON. A bejelenÜB napja 1913 augusztus hó 18-ika. • Jelen találmány tárgya gyorskikapcsoló készülék, mely arra szolgál, hogy az isr tállóban álló mindennemű állatot tűz vagy egyéb veszély esetén az istállón kívüí fekvő pontról működtetett sze'rkezet által pilla­natnyilag kioldani lehessen, úgy hogy a jó­szág egy ugyanekkor működésbe hozott riasztód készüléktől megzavarodva az istál­lóból kimenekül. A készülék az istállóiban a jószág előtt elhelyezett jászolra erősített vaslapra sze­relt é® az állatok kötőfékjének bekapcso­lására való, rúgóhatáis ellenében kézzel egyenkint is kikapcsolható tartókarokból áir, melyek az istálló falán kivezetett, úgy hosszirányban elmozgatható, mint elfor­gatható tengelyt vesznek körül, mimellett a tengelyre minden egyes tartókar előtt egy-egy gyűrű, a tengely külső részére pe­dig egy hüvely vasft ráékelve, mely fo­gantyú segélyével elforgatható tárcsán ki­képezett vezérlő fölületen csúszik végig, ímely úgy van alakítva, hogy a tárcsa két végállásában a tartó karok teljesen ki van­' nak oldva Vagy be vannak zárva. A találmány tárgyát képező készülék a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alak­jában van, föltuntetve, nevezetesen az 1. ábra a készülék elölnézete bekapcsolt állapotban, a ^ 1 2. ábra ugyanoly nézet 'kikapcsolt ál­lapotban, a 3. ábra az 1. ábráihoz tartozó oldalnézet a készülék bekapcsolt állapotánál, a 4. ábra a 2. ábrához tartozó pldialnézet a készülék kikapcsolt állapotánál, végül az 5. ábra metszett az 1. ábra (A-'B) vona­lán át. A jászolra szerelt (1) alaplapon az álla­tok kényelmes egymás mellett állását lehe­tővé tevő távolságban (2) csapagyaikban elmozgatható (3) tartókairok vannak elhe­lyezve, melyeknek a (3) karokra derék­szögben álló (4) szárai alsó végeikkel az alaplaphoz erősített (8) vezetékgyűrükiben elmozgathatóan és elforgathatóan ágyazott (5) tengelyt veszik körűi. A (4) páráik alsó végéhez a (6) hüvely van hozzáöntve, melynek karimájaihoz a tengelyt körűi­vevő (7) rúgó egyik vége támaszkodik, a rúgó másik vége pedig a (8) vezetékgyű­rűhöz fekszik. Az (5) tengelyre a (4) szár és a (8) karilma között egy-egy (9) fogas­kerék vagy eféle vian ráékelve, a fogiask'e­rék alatt pedig az alaplapra ráerősített (10) lemezrúgó szabad vége helyezkedik el (5. ábra). Az (5) tengelyre minden egyes' (4) tartókar előtt egy-egy (25) gyűrű van föl ékelve. Az alaplapon azonkívül minden egyes

Next

/
Thumbnails
Contents