72058. lajstromszámú szabadalom • Kötélpostaberendezés levelek csomagok és effélék szállítására a berendezés egyik állomásáról annak másik állomására

1 Megjelent 1918. évi május bó 34-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL 72058. sjsám, XX/b. OSZTÁLY KötélpostaberendezÓB levelek, csomagok és máseffélék szállítására a berendezés egyik állomásáról annak másik állomására. ZWIETUSCH EDUÁRD OTTÖ MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1916 deoember hó 9-ike. Elsőbbsége 1915 novambar hó 3-iká. Az eddig ismeretes kötélpostaberende­zéseknél a berendezés e^yes állomásain több, a pályakötéllel összekötött , fogó­' kocsi megy keresztül. Ezeknél a berendezéseknél mindenik kocsi egy-egy fogópárral van ellátva, amely a kocsira szerelt' futóemeltyűnek sínre való. falfutása folytán nyílik, mikor is a fogók között fogva tartott iratok vagy csomagok az állomáson elrendezett íÖl­fogókosárba hullanak. A fogók csak ak­kor záródnak isimét az emeltyűnek a sín­ről való lefutása folytán, ha a . föladó tar­talmát fölvették. Mindenik fogópár szá­mára tehát egy-egy kocsi szüksége®, hogy az iratok vagy csomagok az egyik helyről a másik helyre szállíthatók legyenek. A találmány a berendezésnél alkalma­zott kocsik számának csökkentését cé­lozza, amit azáltal érünk el, hogy a ki­szolgáláshoz szükséges összes • fogópáro­kat egy kocsira vagy csoportosán több kocsira szereljük.A kocsik emellett úgy vannak kiképezve, hogy fogópárjaik a berendezés különböző helyein tetszőle­ges számban és kombinációban alkalmas időben nyílhatnak és záródhatnak. E^en kiképzés révén a kötélpostabe­rendezés eröszükséglete és rongálódása nagy mértékben csökken, mimellett az üzemben is további előnyök adódnak, mint hogy például csupán egy kocsi al­kalmazásánál, amelyre több fogópár van szerelve, a szállítandó árúk, leveleik stb. elosztását csakis egy kocsinak a föl­adók megfelelő bedobási nyílásain való átmenetele alatt kell a központi állomá­son megszakítani. Ha a. kötélpostaberendezésnél több köz­ponti állomás van, úgy az elrendezés akképen is foganatosítható, hogy a be-t rendezés különböző központjait egy vagy több kocsi fogócsoportjai szolgálják ki. A kocsik fogópárjainak nyitása és zá­ródása különböző módon történhet. Az ehhez szükséges szerkezeti elemek azon-, ban nem képezik a találmány tárgyát. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő kötélpostaberendezésneik olyan ki-, viteli alakja van vázlatosan föltíiipletve, amelynek egy központja és három^éllo­mása van- mimellett ezek kiszolgálására egy fögókocsi talál alkalmazást. A talál­mány szempontjából mellékes alkatré­szek, úgymjnt magára a kocsira szereit fogók nyitásához és zárásához szükséges

Next

/
Thumbnails
Contents