72057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kúpos görgők köpenyfölületének csiszolására

Megjelent 1918. évi májas hó 84-én. -, MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72057. szám. XVl/d. OSZTÁLY Eljárás és berendezés kúpos görgők köpenyfölületónek csiszolására. — • AKTIEBOLAGET SVENSKA KULLAGERFABRIKEN CÉG GOTHENBURGBAN. A bejelentés napja I9l6^juliu8 hó 26-ika. Elsőbbsége 1915 aagasztos hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás és be­rendezés képezi kúpos görgők köpeny­lölületenek csíszolásárá, amilyenek pl. görgős csapágyakban nyernek alkalma­zást. A találmány célja nagyabb mennyi­ségű görgő pontos és egyenletes csiszo­lásának egyidejű eszközlése. Már ajánlották, hogy több görgőt egy forgó csiszolókoronggal csiszoljunk, mi­közben a görgők a csiszolókoronghoz excentrikusan elrendezeti kúpos pályán gördülnek, mefynek a csiszolókorong munkafölületéhez való hajlása a csiszo­landó görgök csúcsszögének felel meg. A görgő gördülő mozgása a csiszoló­korong és még azáltal is eszközöltetik, hogy a gördülőpálya a' csiszolókoronggal azonos, illetve ellentétes irányban forgó mozgásba hozatik. < Hogy eközben csiszolást eszközöljük, anélkül, hogy a görgők a pályán csúsz­nának, azaz, hogy a görgők pontos kúp­alakot kapjanak, a görgőknek a gördülő­pályához képest oly helyzetet kell elfog­lalniok, hogy csúcsaik; folyton a gördülő­pálya tengelyén legyenek. Ezt jelen találmány értelmében azáltal érjük el, hogy a görgők abban a mérték­ben, amelyben a köpenyfölület lecsiszol­tatiik, a gördülőpálya tengelyéhez szorít­tatnak. A mellékelt' rajzbari az eljárás fogana­tosítására példaképen • vett berendezés, van föltüntetve; az 1. ábrán a berendezés részleges ipet­szete van bemutatva, a 2. ábrán az 1. ábrán látháip berendezés egy részlete fölülnézetben van ábrázolva. Á rajzban feltüntetett fogarüaitositási alaknál az (1) csiszol ókorong'forgatható­(2) tengelyre van fölerősítve. A csiszoló­korong tartja a csiszolóanyagot, mely a. (2) tengelyhez koncentrikus, alul célsze­rűen sík (7) munkafölülettel ellátott (3)t gyűrűből áll. Az (1) csiszolókoronghoz excentriku­san elrendezett (4) gördülőpálya ,á" for­gathatóan ágyazott (8) korongon van el­rendezve. Ezen korong fölült a helytálló (9) korong van alkalmazva, melynetk a1 görgőkkel való érintkezési pontjai a kú­pos, gördülőpálya (6) csúcsán áímeiiő síkban fekszenek. Az (5) görgőket a (4). pálya és a (9) korong közé fektetjük és abban a mértékben, amelyben átmérőik.' a csiszolás folytán csökkentetnek, rúgó--

Next

/
Thumbnails
Contents