72055. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági pata és csülökvédő gyógypatkó lovak számára

Meg-jelem 11)18. evi május iió 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72055. szán i. XX/b. OSZTÁLY Biztonsági pata- és csülökvédő gyógypatkó lovak számára. PAPP ISTVÁN IPARI NAGYVÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés naDia 1917 január hó 5-ike. A jelen találmány olyan lópatkóia vo­natkozik,, mely a ló puha és könnyű já­rását biztosítani és patájának, valamint csülkének mindennemű megsérüléséi meggátolni alkalmas. A találmány lényege az, hogy a pat­kóra kívül (alúl) egy vékony, célszerűen alumíniumból való patavédő lemez van erősítve, melyre a ló lába, középső, puha részével (talpával) egy célszerűen olajo­zott parafalemez közvetítésével, támasz­kodik ós mely hátul a ló csülkére ráhaj­lított nyúlvánnyal van ellátva, hogy ez a célszerűen bőrhüvellyel födött nyúl­vány a csülök megsérülését is meggátolja. A találmány továbbá a patkónak a ló patáján való megerősítésére és különleges kapaszkodó szervekkel való fölszerelésére vonatkozik. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rajzon van be­mutatva: az 1. ábra magának a tulajdonképeni pat­kónak alulról (kívülről) való nézete, a 2. ábra kívül a patkóra erősítendő pala- és csülökvédő alumíniumlemez né­zete, a 3. ábra az aluminiumlemeznek a 2. áb­rán alúl látható, fölfelé hajlítandó nyúl­ványának befogadására és a ló lábálhoz díjazására alkalmas védő bőrhüvely né­zete, a 4. ábra a patkó kapaszkodó szerveinek távlati képe, az 5. ábra a ló lábának középső puha része (talpa) és az alumíniumlemez közé helyezendő olajozott, parafalemez né­zete, a B. ábra a patkónak az 1. ábra A—B vo­nala mentén vezetett metszete fölülről nézve és a 7. ábra a ló lábára fölerősített patkó­szerkezet nézete, részben metszete. Az (1) tulajdonképeni patkó (1., 6. és 7. ábrák) a közönséges lópatkótól csiak abban különbözik, hogy alsó, a talajjal érintkező oldalán, két végén és belső szé­lén végigmenő lépcsős (2) mélyedéssel van ellátva, melybe a megfelelően ala/kí­tott, célszerűen alumíniumból való vé­kony (3) lemez (2., 6. és 7. ábrák) fek­tethető be úgy, hogy a patkó alsó fölüle­téböl ki ne álljon. A befektetett (3) lemez megerősítésére a (2) mélyedés mellső (közép) részén kiképezett (4) és a patkó hátsó (vég-) iészeinek a szokásos patkó­sarokszögek befogadására való két (5) csavarmenetes leiratába a (3) lemez meg-

Next

/
Thumbnails
Contents