72054. lajstromszámú szabadalom • Tekejátékszámláló

I Megjelent lt»18. évi májas hé 84-én. __ MAGY f^ Kffi. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI L'EIRÁB 72054. özájxL. VH/c. OSZTÁLY­Tekejáték-számláló. ONDERKA VALENTIN MÉRNÖK GLINIKMARYAMPOLSKIBAN (GALÍCIA). A bejelentés napja 1916 november hó 11-ike Jelen találmány tárgya tekej át ék-szám­láló, melynek alkalmazása mellett két fogással bármely kétjegyű szám a játék eredményéhez hozzáadható, illetve abból levonható, úgy hogy az eredmény a szá­molókészüléiken mindenkor. látható. - Mellékelt rajz 1 ábráján a találmánynak függélyes hosszmetszete, 2. ábráján pedig fölülmézete van föl­tüntetve. A számolókészülék (1) alaplemeze (2) •csapok körül forgathatóan ülnek, az (5) fogaskerekek és az azokkal kapcsolatos (9) állítótárcsák. Utóbbiakban központo­sán tiz darab lyuk van kiképezve, melye­ken át (0—9)-ig terjedő számok láthatók, melyek az alaphoz erősített (8) üveglapba vagy be vannak marva vagy pedig az' üveglaphaz ragasztott (11) papirgyűrűn vannak kiképezve. Az alaplaphoz továbbá (3) csapok körül elforgathatóan (4) fo­gaskerekek vannak erősítve, melyek az (5) fogaskerekekkel kapcsolódnak és fölső oldalukon (0—9) számozással van­nak ellátva és arra szolgálnák, hogy a (17) ablakon át a mindenkori számered­ményt föltüntessék. A (4, 5) fogaskere­keknek osztóköre és osztása azonos, fog­számuk pedig vagy tiz, vagy pedig ennek többszöröse. Azon célból, hogy a (9) állítótáircsiákniak forgásiránya azonos le­gyen, a baloldali (9) tárcsa (5) fogaske­reke (7) fogaskerék közvetítésével kap­csolódik a (4) fogaskerékkel, míg a jobb­oldali (5) fogaskerék közvetlenül kapcso­lódik a (4) fogaskerékkel. A rajzon lát­ható módon a számozás a (4) fogaskere­kekkel kapcsolatos (10) tárcsákon is le­het kiképezve. A (4) fogaskerekeknek mindenkori helyzetükben való rögzítésére (13) rugók szolgálnak. A kapcsolatot a (4) egyeske­rék és a (4) tizeskerék között az egyes­keréknek (12) orra biztosítja, mely az egyeskerék minden fordulata után a ti­zeskereket egy osztással elforgatja. A számolókészüléket a (15) csavarok­kal rögzített (14) lemez burkolja, mely­nek a (9) állítótárcsák fölött két patkó­alakú (16) kivágása, középen pedig egyet­len (17) kivagása vain, melyben a min­denkori végösszeg látható. Ha a (9) tár­csákat az óramutató járásának irányé-* ban forgatjuk, úgy összeadást, ellenkező esetben pedig kivonást végzünk. Összeadás céljából ujjunkat az össize­adandó szám fölött lévő tárcsalyukba

Next

/
Thumbnails
Contents