72053. lajstromszámú szabadalom • Villamozógép

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL 72053. szám. Vll/g.' OSZTÁLY. Villamoió gép. ONYSZKIEWICZ JÓZSEF HIVATALNOK KRAKÓBAN A bejelentés napja 1916 májas hó 32-ike. Elsőbbsége 1915 m&jus hó 25-ike. A találmány Winter-féle villamozógép kiképzésére vonatkozik és lényegében abban áll, hogy a forgatható szigetelő !tébb tüköirüveg korongból áll, mely le­mezék egymástól megfelelő távolságban, szigetelés közbeiktatása mellett, dobon 1 vannak éirendezve. Ezt a dobot az alább 1 ismertetett nyoTnólégmótor i bájtja meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra a villamozógép keresztmet­szete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábra: a nyomólégmótort nagyítva és Oldalnézetben, részben metszetben. A 4. ábra a motor egy részének fölülné­zetét szemlélteti. Az 5. ábra metszet a 4. ábra A—B vonala szerint. A fóltüntetett Winter-féle villamozógép a két végén nyitott (1) dobból áll (1. ábra1 ), mely az alapkereten elrendezett (2) csapágyakban (2. ábra) helytálló (3) tengelyen lazán forgathatóan van ágyaz­va. Az (1) dob több, a föltüntetett gépnél négy {4) tükörüveg korongot hord, mely korongok egymástól' egyenlő távolság­ban, (4') szigetelő gyűrűk közbeiktatása mellett vannak megerősítve. A forgó szi­getelő minden (4) üvegkorongja helyt­álló (5) dörzsölő berendezéssel, valamint szigetélt (6) konduktorral működik együtt és alsó részén külön (7) szigetelő veszi körül (1. ábra). Az (1) dobot oscilláló dugattyúval bíró nyomólégmótor hajtja meg, melynek szerkezete a következő: Az (1) dobon belül a helytálló (3) ten­gelyen (3. ábra) (8) öntvény foglal he­' lyet, mely kerethez hasonló alakkal bír és úgyszólván a dob egész hosszára ter­jed ki. Hosszoldalt két átlósan szeanben­fekvő (9) öböllel van ellátva, melyekbe (12) gummimembráiiok közvetítése mel­lett hosszúkás (11) dugattyúk nyúlnak be, melyek két, a külső oldalon elrende­zett (10) harántkar útján vannak egy­mással összekötve , és szabadon lengően foglalnak helyet a (3) tengelyen. A (11) dugattyúk külső végeiken egy-egy (15) kilincs van csuklósan hozzáerősítve, mely kilincsek az (1) dobok belső (16) foga­zásába kapcsolódnak. A (8) öntvénynek a hengereket alkotó részeiben (17) csatornák vannak elren­dezve, melyek (18) csőtoldatok útján az ürösen kiképezett (3) tengellyel közle-

Next

/
Thumbnails
Contents