72050. lajstromszámú szabadalom • Berendezés anyaglemezeknek alátétlemezekre való önműködő fölrakására

tiMtrfnlfwii 1918. évi május !><> '^4-en. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72050. sza.ru XII/f. OSZTÁLY • Berendezés anyaglemezeknek alátétlemezekre való önműködő iölrakáséra. LENGGENHAGER JAKAB FŐMÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja. 1915 aoYember HÓ 30-ika. A kéregpapír, műkő, aszbeszLoement­pala és effélék gyártásásnál használatos víztelenítőgépeknél, valamint a 70808. számú szabadalmam tárgyát képező víz­telenítőgépnél is a különbőz') nagyságú lemezek alakjára hozott anyagszalagok to vaszállít á sat, azoknak a gépről való le­szedését, a hozzájuk tartozó alátétlemezre, illetve sajtol ólapokra való fölrakását és végül az egyesített anyag- és alátétleme­zeknek további kezeléséhez való tava­szállítás céljából történő rétegezését rend­szerint kézzel végezték, ami megfelelő számú munkaerőt tett szükségessé, mi­mellett nem kellően iskolázott személy­zet esetében aránylag sok selejtes árú keletkezett. A találmány tárgya ezen mü­veleteket' önműködően elvégző berende­zés, melynek lényege, hogy az egymástól elválasztott anyagi emezeket egy- vagy tcbb részű, végnélküli szállítószalagok egy vagy több szállítószerkezethez veze­tik, melyek pl. ide-odamenö fogókból vagy két-két együttműködő végnélküli szalagból állnak és melyek a mindenkor legelői fekvő anyagszalagokat előrehúz­zák és alátétlemezekre fektetik, mely utóbbiak célszerűen egy lemezrakásról az említett szállítószerkezet alatt elrende­zett egy- vagy többrészű végnélküli sza­lagra helyeztetnek és ennek segélyével az anyaglemezek fölrakási helye mellett ve­zettetnek el, úgy hogy anyaglemezekkel megrakva haladnak tovább, mire az alá­téleimezeü az anyagleimezekkel együtt a szállítószalagról leemeltetnék és helytálló vagy mozgatható alzaton való rétegezés után az anyagleimezek kisaj tolása vagy más alkalmas továbbkezelés céljából el­szállíttatnak. A mindenkor legelői fekvő anyagleme­zeket előrehúzó és a hozzájuk tartozó alátétlemezekre fölrakó seállí faszerkeze­tei célszerűen időnkint oly sebességgel mezgai'juk, mely az anyaglemezeket a fölrakószerkezethez szállító szalagok se­bességénél nagyobb, míg az alátétleme­zek szállítószalagja a szállítószerkezet moz­gásának megfelelő, váltakozva gyorsabb és lassúbb állandó irányú mozgást végez. Az alátétlemezeknek szállí:oszalagukra való fölrakását a gép által ide-odamozga­tott kampós emelők végezhetik, melyek a szállítószalag felé irányúló mozgásuknál a magasságirányiban beállítható lemez­rakásról a mindenkor legfölül fekvő le­mezt magukkal viszik és a szállítósza­lagba lerakják. v

Next

/
Thumbnails
Contents