72049. lajstromszámú szabadalom • Osztályozó és tisztítógép malmokhoz

MAGY. g|| KIR. SZABADALMI ttB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72049. szán 1. X/i. OSZTÁLY Megjelent iSi8. évi május hó 24-én. Osztályosé- és tisztítógép malmokhoz. FIEBINGER ANTAL MALOMÉPÍTŐ GRÁCBAN. A bejelentés napja 1916 november hó 17-ike. C iabonamalmokban oszlálvozó szilák­kal és szelelökkel ellátott tiszti tógépeket használunk. Az idők folyamán minden egyes célra más-más ilyen gépet készítet­tek és állítottak föl, igy pl. más szerke­zetű gépet a gabona, mást a dara és mást a finom dara (derce) tiszLitására. Kisebb malmok tulajdonosai többször kifejezték kívánságukat egyetlen kis, egy­szerű és olcsó osztályozó és tisztítógép utáni mely valamennyi fönlemlitell célra alkalmas és szükség esetén serlegmű nél­kül fölönthetö legyen. A jelen találmány azáltal felel meg eme követelményeknek, hogy a tárgyát képező tisztítógép kicsinyre van méretezve, to­vábbá hogy a bevezető csaíorna. cső, j vaju. zsák és efféle vagy egy szabályozó tolathatva! ellátott fölöntö garat közvet­lenül a szitálómű fölött van elrendezve, mianellett a szitálómií rázó mozgása a tisztítandó anyagnak a szitákra egyenle­tes és megbízható vezetését teszi lehe­tővé és hogy a tisztító rosták kicserélhe­tek, úgy hogy minden egyes tisztítandó anyaghoz más-más alkalmas liszUtó ros­ták illeszthetők be a. gépbe. A szitálómüvet emellett nem forgaltyús tengellyel hajt­juk. mint rendesen, hanem egy a szár-I uvas szélkerék tengelyén ülő excenterrel j és egy erre támaszkodó emelővel. Mint j rendesen, itt is rugók tartják a szitáló­­> művet, melyet másik végén vezetörudak hordanak, mimellelt a rugókat csava­rokkal vagy egyéb eszközökkel lehet meg­feszíteni és ezáltal az emelőket az cxcen­­íerekhez hozzászorilani. Ezen építési mód folytán mindegyik gépnél legalább is egy forgaUyúlengelyt a hozzávaló két csapággyal, két szíj tár­csát a hozzávaló szíjjal, egy táplálálóhen­­gerl a hozzávaló kél csapággyal és két további szíjtárcsát a hozzávaló szíjjal ta­karítunk meg. A mellékelt rajzon az 1. ábrán látható foganatosílási példánál a gép egy (a) föl­ön lő garattal két (b) szitálómüvei és két (i) liszlító rostával van ellátva, kiképez­hető azonban több fölöntö garattal, szi­lával és tisztító rostával is. A szitálómüvet (e) exeenler és (d) emelő mozgatja, míg (e) a fölfüggesztő rugót, (f) a feszítő csa­vart és (k) a szelelöt jelöli. A2. ábra olyan elrendezést mutal, mely­nél kél- vagy töbl)fajtájú tisztítandó anyag vezethető a mozdulatlan (a) és (al) föl­­öntő garatokon és a rázó szitálómüvön

Next

/
Thumbnails
Contents