72047. lajstromszámú szabadalom • Fékelrendezés olyan szállítógépekhez, melyeknél a fékhajtómű vagy ennek tetszőleges részei a súrlódási fék pofái kopásának előrehaladtával különböző helyzeteket foglalnak el

Megjelent 1918. évi május hó 24-én. MAGY. szabadalmi hívatal SZABADALMI 72047. szám. V/f. OS2TÁL.V Fiékfeli'efrdteéw főletf oiytóí s^lf tógépekhez, hlyeinél á fékhajtömfi ennék részei a sarlódáéí fék pofái ktípáfiának »ÍSrehákdt5VaÍ külÖnbÖzÖ x hélyatíéteket foglalnak el. ALLGEMEINE ELE KTRICITÁTS-G ESELLSCH A FT CÉG BERLINB3EN. I A bíü«lentés nap.i». 1916 augusztus hó 31-ike. Elaőbbeége 1915 auguaztua hó 5-jke. A szállítógépek súrlódási fékjeit rend­szerint utánállítható fékrudazatokkal lát­ják el. Az utánállítást a gépész kell hogy végezze, mihelyt azt tapasztalja, hogy a íékemelőt legkülsőbb helyzetéig kell tol­nia, hogy a fékpofák a féktárcsára feküd­jenek. Ha ilyenkor elmulasztaná ezt az utánállítást, akkor a fék későbbi kezelése alkalmával a fékpofák nem feküdnének többé teljesen a féktárcsára és a szállítási üzem veszélyeztetve lenne. A jelen találmány tárgya már most olyan berendezés, mely meggátolja a fék­luskók leemelését a féktárcsáról, mihelyt a féktuskók kopása a megengedett mér­tékét elérte és így a gépészt kényszeríti arra, hogy idejekorán végezze az után­állitásí Csak akkor, ha ez megtörtént, lehet a féktuskókat ismét leemelni és így a szállítógép üzemét folytatni. Némely esetben, főleg nagyobb gépeknél és nagy fékező erőknél a fékrudazat utánállítása, a fékpofák . fékező helyzetéiben, neliéz. Ilyen esetekben ugyanaz a cé^ érhető el, hogy nem a fék megolvadását, hanem a gép újból való megindítását akadályoz­zuk meg, ha a kopás egy bizonyos meg­engedett mértéket ért el. A találmánynak megfelelő elrendezés használható akkor is, ha a vezérlő- és ^ biztonsági fék teljesen különálló, vala­mint akkor is, ha. a biztonsági fék leeso­súlya a vezérlő-fék emelőjére hat. A mellékelt rajzon az utóbb említett fajtájú fékberendezésen alkalmazva lát­ható a találmány tárgya. Az (s) féktárcsához a (,b) fékpofákat az (a) szögemelő és a (c) rúd ismeri, mó­don szorítja. A (K) dugattyú szolgál az (a) szögemelő mozgatására, mely du­gattyú ismert módon a (z) nyomóihen­gerben dolgozik. A nyoimóközeg az (o) vezérlőszerven át jut be a hengerbe, me­lyet a gépész állít föl a vezérléskor. A fék megoldott helyzetében a (Íí) dugattyú legálsó, a fékpolák odaszorított helyzeté­ben pedig legfölső állásában van. Az (a) szögemelőre hat a biztonsági fék (f) leesősúlya is a (g, h) rudazat köz­vetítésével. A biztonsági féket ismert mó­don az (i) henger dugattyúja tartja le­begő helyzetében addig, amíg az (1) há­rom járatú csappal vezéréit nyomóközeg e dugattyú alá juthat. Ennek pl. a$ (i) csap I helyzete felel meg. az (1) ^ helyzetében a nyomóközeg eltávoziHjfctijfc

Next

/
Thumbnails
Contents