72046. lajstromszámú szabadalom • Tartó számlálók és hasonlók segédkészülékei számára

Megjelent 1918. évi inájus hó 24-én. MAGY. KIR szabadalmi jbm hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72046. szám. Vll/c. OSZTÁLY. Tartó számlálók és hasonlók segédkészülékei számára. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GEíjELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés n*pja 1916 október hó 23-ika. Elsőbbsége 1915 noreatber hó 3-ika. A találmány tárgya -tartó számlálók, mérőműszerek és effélék segédkészülékei­hez. Mint segédkészülékek pl. oramüvek, ' óratartó-automaták, pausáleszámlálók .ki­iktató-motorai, áramelszámoló készülékek stb. jöhetnek tekintetbe. Eddig a számlá­lók, mérőműszerek stb. és a íulajdonké­peni mérőműszerrel öpszékötendő segéd­készülékek számára közös alaplemezt al­kalmaztak, mely rendszerint nehezebb és költségesebb volt, mint a műszer számára való közös alaplpmez. Emellett érezhető hiánykép mutatkozott az a körülmény, hogy kész vagy fölszerelt normális készü­lékeket utólag nem lehetett segédkészülé­kek föltételére alkalmasan berendezni. A jelen találmány ezen hátrány elkerü­lését célozza és egyúttal lehetővé teszi, hogy a segédkészülékekkel normális ké­szülékek legyenek összeépíthetök. Ezen célokat a lehető legegyszerűbb módon a :ajzon példakép föltüntetett külön (b) tartó vagy keret alkalmazásával érjük el, " mely a műszer rendes (a) alaplemezét körülfogja és úgy van kiképezve, hogy •oldalt az alaplemezen túlnyúlik. A (b) tartó nyílással van ellátva, melyen a ren­des alaplamezre helyezett részek szaba­don átmehetnek. A tartónak az alap­lemezen túlnyúló része szolgál a minden­kori segédkészülék fölvételére és a min­denkori célnak megfelelően kivagással, mélyedéssel vagy , kiemelkedéssel vagy ezek nélkül van kiképezve. A (b) tartó szilárdságának fokozására a horonyalakú (c) peremníel van ellátva, mely egyúttal úgy a számláló, mint a segédkészülék fö­delének tömítésére is szolgál. A tartó rögzítésére legegyszerűbben ugyanazok a csavarok "szolgálhatnak, melyek az egyes műszerrészek megerősítését is végzik. A rögzítés azonban megfelelően kiképezett lyukasztó- és szegecselőfogóval eszközölt szögecseléssel is végezhető. SZABADALMI IGÉNY. Tartó számlálók, mérőműszerek és effé­lék segédkészülékei számárai, azáltal jellemezve, hogy a számláló rendes alaplemezén, melyen a számláló szo­kásos módon van megerősítve, a szám­láló állványa segélyével egy keret van rögzítve, mely a számláló részei szá­' mára való nyílással és a segédkészü­iékek, valamint, ezek födelének meg­erősítésére való oldalsó toldattal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) MIM WlvélJYI *!»*•*• WTMMlM BUC«Ffsi*>

Next

/
Thumbnails
Contents