72043. lajstromszámú szabadalom • Fatalp

Megjelent 1918. évi május'hó 24-én* MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72048. szán., I/b. OSZTÁL.V Fatalp. diethelm vilmos magánzó szegeden. A bej«l«rft4n naojn. augusztus hó 1-je A jelen találmány tárgya több, a cipő­talp harántirányában haladó rúdból álló fatalp. Az egyes rudakat a cipő talp hossz­irányálban haladó furatokon átmenő spi­rálrugók kötik össze egymással, melyek a talpat egyúttal rugalmassá is teszik. Egy további újítás a sarok rugalmas kiképzésére vonatkozik. Az 1. ábra az egyik foganatosítani alak fölülnézete; a , 2. áibra a másik foganatosítási alak füg­gélyes hosszmetszete. Az (1, 2) harántrudaik (1. ábra)., me­lyek a (3) ütközési fölületek mentén érint­keznek egymással, hará'ntiránybam egy vagy több helyen át vannak fúrva és a furatokon (4) spirálrugók vannak elhe­lyezve. A 2. ábra szerinti kivitelnél az (5) talp­résziek oldalfölületei iveitek és két-két ívelt (5) talprész közé gömbölyű (6) ru­dak vannak behelyezve. A (4) rúgó itt is föltalálható. A talp fölül (7) bőrlemez­zel van lefödve. A (8) sarakban ajúl keskenyebb (9), fölül pedig .szélesebb (10) (barántfurat van kiképezve. Ez utóbbi fenekére (12) elzárólemez van helyezve, melyre (14) spirálrúgó támaszkodik. A (10) furaiol fölül a (11) bádoglemez zárja el. A (12) elzárólemez alúl egymásra helyezett (15) lemezekből álló bőrtömböcskét hord. A (15) bőrlapok a (12) lemezhez erősített (13) pecekre vagy szögre ,van jölfüzve. A sarok ilyeténvaló kiképzése által egy­részt kellő rugalmasságot éránk el, más­részt pedig járás alkalmával a kellemet­len kopogást kiküszöböljük.­SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fatalp, melynél a tulajdonképeni talp­, rész egymással párhuzamos és haránt­irányban haladó több rúdból áll, jel­lemezve azáltal, hogy ezen fölső fölü­letükön bőrlappal összetartott rúdak a talp hosszirányában haladó furatok­kal vannak ellátva és ezen furatokban spirálrugók vannak elrendezve, me­lyeknek végei az első, illetve utolsó talprészben vannak megerősítve!, mi­által az egyes rudak egymáshoz ké­pest rúgóhatás' ellenében bizonyos szögelmozdulást végezhetnek - és az egész talp rugalmassá válik. 2. Az 1. igénypontban védett fataLp foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal; hogy a talpat alkotó, rudak fölváltva «

Next

/
Thumbnails
Contents