72040. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szenet és hidrogént tartalmazó vegyületeknek szénből vagy elszenesítésből származó hasonló anyagokból való előállítására

Megjelent 1918. évi május hó -24-ón. MAGY. ^ KIR. szabadalmi fg g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS s 72040. szára IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás szenet és hidrogént tartalmazó vegyületeknek szénből vagy elszenesítésből származó hasonló anyagokból való előállítására. dr bergius frigyes vegyész hannoverben. A bejelentés napja 1914 augusztus v <<s 8-ika. Elsőbbsége 1913 augusztus hó 8ika. Szénből műszakilag értékes vegyületek­nek nyerése eddig kizárólag desztilláció, vagy elgázosítás útján történik. Ezen mű­veleteknél a szenet oly hőmérsékletekre", hevítik föl, melyekeh a legtöbb szénve­gyület nem stabil és szén kiválasztása mellett szétesik. » Ezen műveleteknél ennélfogva a szén súlyának csak néhány századrészét lelhet kátrásy alakjában nyerni, mire a kát­rányból a legkülönbözőbb szerves vegyü­leteket lehet elszigetelni, melyeket vagy vegyileg lehet földolgozni vagy pedig tüz­zelésekben vagy explóziós motorokban lehet elégetni. Olyan racionálisabb út, melyen a szén nagyobb részét lehetne ér­tékes termékekké átalakítani, eddig nem vált ismeretessé. Amint ezt a következőkben ki fogjuk mutatni, a jelen találmány értelmében si­került desztiláició néLkül a szén egyszerű módon nagy termelési hányados mellett való átalakítása oly oldható vagy folyé­kony vegyületekké,( melyeket a vegyi iparban nyerstermények gyanánt, tüzelé­sek és mótorok számára pedig tüzelő ^nyag gyanánt lehet fölhasználni. Azt taláiiuk ugyanis, hogy alkalmais föl­tételek mellett képesek vagyunk a szeneit hidrogénnel reakcióba hozni. A reakció­hoz fölhasznált szén legnagyobb részét könnyen sikerül a munkaíci jételek szerint oldható vagy folyékony vegyületekbe átve­zetni, melyek szén mellett főleg hidrogént, részben pedig oxygént is tartalmaznak. A reakció a legkedvezőbben megy végbe, ha a hidrogént megnövelt nyomáson al­kalmazzuk és kb. 300—400° C hőmérsék­leten dolgozunk. Hidrogén helyett termié­szetesen hidrogéntartalmú gázokat vagy oly anyagokat és keverékeket is lehet használni, melyek hidrogént adnak le. Lehet a keletkező anyagokat oldó, illetve hígító anyag jelenlétében dolgozni; ily anyag pl. a benzin, mely a petroleumot és a nehéz szénhidrogénvegyületeket oldja, a könnyű, benzinszerű szénhidrogénve­gyületeket pedig hígítja. Az eljárás különleges alkalmazást nyer­het növényi anyagok, mint szén és turfa, elszenesítésénél, ha az elszenesítési műve­letet a hidrálási művelettel összekötjük és a szén képzését és. annak hidrálását egy­idejűleg foganatosítjuk. Ezen eljárás termékeit vegyüleg dolgoz­hatjuk föl tovább vagy pedig alkalmas

Next

/
Thumbnails
Contents